33.519

Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijsDit wetsvoorstel bevat een groot aantal wijzigingen van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Deze wijzigingen hebben betrekking op de volgende vier categorieën: meer selectie bij aankomende studenten, meer differentiatie tussen opleidingen, de invoering van de promotiestudent in het hoger onderwijs en de afschaffing van het onderscheid in titulatuur tussen het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo), zowel voor bachelors als masters.

Het wetsvoorstel is erop gericht de juiste student op de juiste plaats te krijgen. Er worden nieuwe regels voorgesteld voor aanmelding en studiekeuze. De bestaande mogelijkheden tot het stellen van specifieke aanvullende eisen, als die nodig zijn voor de opleiding, worden beter benut. Op middellange termijn komt de centrale loting als middel om de toelating van studenten te reguleren te vervallen.

Verder wordt het mogelijk om meer te differentiëren in het onderwijsaanbod: er worden maatregelen voorgesteld die de definitieve invoering van de Associate degree mogelijk maken. Ook wordt geregeld dat een hogeschool kan besluiten binnen een hbo-bacheloropleiding een driejarig traject voor vwo’ers in te richten.

Daarnaast worden maatregelen voorgesteld om ervoor te zorgen dat de naam van een opleiding transparant is zodat het een helder inzicht biedt in de inhoud daarvan. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vervult hierin een rol. Dit geldt eveneens voor de vaststelling van de bij een hbo-opleiding behorende titulatuur. Ten slotte bevat het wetsvoorstel een meer uitgewerkte regeling voor de zogenaamde schakelprogramma’s dan de wet nu biedt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.519, A herdruk) is op 25 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juli 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA en SGP stemden voor. De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ingediende motie-Essers (CDA) c.s. over een maximale verhoging van het collegegeld voor excellente opleidingen (EK 33.519, E) is op 9 juli 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PVV en SP stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

18 januari 2013

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

92
Bladeren:
[1-50] [51-92] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-92] documenten