Nieuws uit de commissies: dinsdag 9 oktober 201810 oktober 2018

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 9 oktober 2018 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Commissiekamer 2, Eerste Kamer
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De leden van de fractie van D66 (Prast) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over het wetsvoorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars. De conceptbrief zal worden geagendeerd voor de vergadering van 16 oktober 2018, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

Versterking lokale democratie en bestuur

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), PvdA (Sini) en GroenLinks (Lintmeijer).

Belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen

De commissie Justitie en Veiligheid besluit op 30 oktober 2018 inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag van het initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen.

Halfjaarlijkse voortgangsrapportage EOM

De commissies Immigratie en Asiel/JBZ-raad en Justitie en Veiligheid besluiten op 16 oktober 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de halfjaarlijkse voortgangsrapportage met betrekking tot het Europees Openbaar Ministerie. Inbreng wordt geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

Verslag informele JBZ-Raad

Het lid Van Hattem (PVV) levert inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van de informele JBZ-Raad van 12 en 13 juli 2018. Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Op voorstel van het lid Van Zandbrink (PvdA) besluit de commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  tot het uitbrengen van verslag. De commissie besluit het verslag op 10 oktober 2018 vast te stellen en de minister te verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 12 oktober 2018, 12:00 uur aan de Kamer aan te bieden. Onder voorwaarde van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag acht de commissie het voorstel gereed om af te doen als hamerstuk.

Overig nieuws

Staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk - inzicht in mensenrechtelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van vluchtelingen

De commissie Koninkrijksrelaties besluit in meerderheid meer inzicht te willen verkrijgen in de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van vluchtelingen in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk. Daartoe zullen de leden Ganzevoort (GroenLinks), Van Bijsterveld (CDA) en Meijer (SP) een voorstel voorbereiden, dat voor een volgende vergadering zal worden geagendeerd.

Mondeling overleg over beleidsnota minister Kaag

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking heeft een mondeling overleg gevoerd met minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over haar beleidsnota Investeren in Perspectief: Goed voor de wereld, goed voor Nederland.

Sociale media menu


Deel dit item:
Commissiekamer 2, Eerste Kamer
Commissiekamer 2, Eerste Kamer