Nieuws uit de commissies: dinsdag 11 december 201813 december 2018

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 11 december 2018 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Nieuws uit de commissies: dinsdag 11 december 2018
Meer afbeeldingen

Vaststelling tarieven 2019 voor opslag duurzame energie

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt eindverslag uit en stelt voor op 18 december 2018 een plenair debat over dit wetsvoorstel te houden.

Schriftelijke inbreng

Voorstellen Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Stienen (D66), Van Hattem (PVV) en Overbeek (SP). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

Implementatie Vierde spoorwegpakket

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit inbreng te leveren voor verslag op 18 december 2018. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen (uiterlijk vrijdag 11 januari 2019), stelt zij voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 22 januari 2019.

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en vervallen maximale inkomensgrenzen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 15 januari 2019.

Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's)

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de CDA-fractie (Oomen-Ruijten). Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, stelt de commissie voor het wetsvoorstel op 18 december 2018 plenair als hamerstuk af te doen.

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over ten tijde van de geboorte of de aangifte overleden kinderen

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit en stelt voor op 18 december 2018 over het wetsvoorstel te stemmen.

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

De commissie BDO brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op dinsdag 18 december 2018 (zo nodig op maandag 17 december 2018).

Hamerstukken

Diverse commissies hebben over departementale begrotingen blanco eindverslag uitgebracht zodat die wetsvoorstellen als hamerstuk kunnen worden afgedaan:

Evaluatie, nascholing beroepschauffeurs en bestuursrechtelijke handhaving

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Sociale media menu


Deel dit item:
Nieuws uit de commissies: dinsdag 11 december 2018
Nieuws uit de commissies: dinsdag 11 december 2018