Nieuws uit de commissies: dinsdag 22 januari 201924 januari 2019

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 22 januari 2019 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissiekamer 2, Eerste Kamer
Meer afbeeldingen

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

De commissie Infrastructuur en Waterstaat stelt brieven vast aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de behandeling van het wetsvoorstel en besluit deze aldus te verzenden. De behandeling van dit wetsvoorstel wordt aangehouden totdat de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet is afgerond.

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken stelt voor een derde termijn over het wetsvoorstel te houden op 5 maart 2019. Zij vraagt de plenaire vergadering om verlof hiervoor.

Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op 12 maart 2019.

Schriftelijke inbreng

Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn), D66 (Rinnooy Kan), SP (Gerkens), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Ganzevoort).

Evaluatie Jeugdwet; derde rapportage sociaal domein

Inbreng voor schriftelijk overleg over de evaluatie van de Jeugdwet en de derde overall rapportage sociaal domein naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 28 november 2018 in reactie op brief van 23 oktober 2018 (verslag schriftelijk overleg) wordt geleverd door de fracties van PvdA (Nooren) en GroenLinks (Ganzevoort).

Toezegging over toezenden brief over financiële sector

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de op 18 december 2018 ontvangen brieven inzake de financiële sector is geleverd door de leden van de fractie van D66 (Prast).

Toezegging Kamer schriftelijk informeren over toepassing algoritmen en kunstmatige intelligentie in de rechtspleging

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Gerkens), naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 19 december 2018.

Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 12 februari 2019.

Mondeling overleg

Evaluatie Politiewet 2012

Naar aanleiding van de evaluatie van de Politiewet 2012 besluit de commissie Justitie en Veiligheid tot een mondeling overleg met de minister van Justitie en Veiligheid op 2 april 2019.

Divers

Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad

De commissie Infrastructuur en Waterstaat besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 12 februari 2019 of zoveel eerder als mogelijk, in afwachting van de behandeling van het Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad in de Tweede Kamer.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bespreking van de opties voor voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel wordt door de commissie Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken aangehouden tot 29 januari 2019.

Uitstel behandeling initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluit de Voorzitter en het College van Senioren te adviseren om in te stemmen met het schriftelijk verzoek van initiatiefneemster tot uitstel van de hervatting van de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets tot het moment dat de wettelijke evaluatie van de Participatiewet heeft plaatsgevonden. Dit naar aanleiding van de brief van de initiatiefneemster van 10 december 2018 over het onderzoek naar de omvang van verdringing in reactie op de brief van de commissie van 16 november jl. (verslag schriftelijk overleg). De commissie adviseert daarbij de tweede termijn van plenaire behandeling in te plannen één maand na publicatie van de uitkomst van voornoemde evaluatie.

Sociale media menu


Deel dit item:
Commissiekamer 2, Eerste Kamer
Commissiekamer 2, Eerste Kamer