Zes moties wet kansspelen, aanhouding wet casinoregimeDinsdag 12 februari 2019 debatteerde de Eerste Kamer in tweede termijn over twee met elkaar samenhangende wetsvoorstellen over kansspelen, te weten de Wet kansspelen op afstand en de Wet modernisering speelcasinoregime. De eerste wet beoogt het legaliseren van online kansspelen, de tweede beoogt het casinowezen te liberaliseren en Holland Casino te privatiseren. De Wet op de Kansspelen komt dinsdag 19 februari in stemming, de behandeling van de wet modernisering speelcasinoregime wordt op verzoek van minister Dekker (Rechtsbescherming) aangehouden. Het is wel de bedoeling dat dit wetsvoorstel nog door deze Kamer - die in juni wisselt - wordt afgehandeld.

Het debat werd 5 februari 2019 na de eerste termijn op verzoek van de Kamer aangehouden, om minister Dekker in de gelegenheid te stellen een brief te sturen met betrekking tot enkele vragen van de Kamer. Tijdens de tweede termijn dinsdag bleek een groot deel van de Kamer nog altijd veel zorgen over beide wetsvoorstellen te hebben, met name ten aanzien van reclame, toezicht en handhaving en mogelijke toename van gokverslaafden. In totaal werden zes moties ingediend bij het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. Over die moties en het wetsvoorstel zal dinsdag 19 februari 2019 worden gestemd.

Met betrekking tot het voorstel Modernisering speelcasinoregime vroeg de minister om aanhouding van het voorstel om zich te kunnen beraden. De Kamer verleende deze aanhouding op voorwaarde dat de Kamer in deze samenstelling zich kan uitspreken over het vervolg, in verband met de verkiezingen voor een nieuwe Eerste Kamer op 27 mei. Daarom is minister Dekker verzocht om uiterlijk eind mei met een brief te komen. Als dat niet het geval is, dan wordt het wetsvoorstel zoals het nu voorligt in stemming gebracht.

Bij het voorstel Kansspelen op afstand werden zes moties ingediend. Twee moties hadden betrekking op de vergunningverlening. De eerste motie, van senator Gerkens (SP), verzoekt de regering te bewerkstelligen dat vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand alleen geschiedt aan partijen die zich gedurende een periode van vijf jaar niet zonder vergunning op de Nederlandse markt hebben gericht. De tweede motie, van senator Postema (PvdA), verzoekt de regering hetzelfde te bewerkstelligen, maar dan gedurende een periode van twee jaar. De eerste motie werd door de minister ontraden, bij de tweede liet hij het oordeel aan de Kamer.

Voorts zijn twee moties ingediend met betrekking tot reclame voor kansspelen. De eerste motie, van senator Van Dijk (SGP) verzoekt het kabinet een verbod op reclame voor (online) gokken te overwegen. De tweede motie, van senator Strik (GroenLinks) verzoekt de regering een algeheel reclameverbod op kansspelen op afstand in te stellen en te handhaven, ook voor de vergunde bedrijven. Beide moties werden door de minister ontraden.

De vijfde motie, van senator Bikker (ChristenUnie), verzoekt de regering bij evaluatie van de wet na te gaan of voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat jongeren beginnen met gokken en of extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden. De zesde motie, van senator Postema (PvdA), verzoekt de regering de Kamer onder andere te informeren over de criteria die de regering hanteert bij het blokkeren van internetsites. Bij beide moties liet de minister het oordeel aan de Kamer.

Voorzitter Broekers-Knol deed een klemmend beroep op de minister om ten aanzien van het wetsvoorstel speelcasinoregime uiterlijk eind mei met een brief te komen, zodat deze Eerste Kamer het wetsvoorstel nog kan afhandelen. De huidige Kamer vergadert het laatst op 4 juni 2019. De minister zegde toe zich hiervoor te zullen inspannen.

Over de wetsvoorstellen

Kansspelen op afstand: Dit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok) en de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) door, onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk te maken. De regering wil de bestaande en toekomstige behoefte aan kansspelen via internet en andere toekomstige elektronische communicatiemiddelen regelen en zorgen dat de speler een passend en aantrekkelijk aanbod heeft met waarborgen tegen kansspelverslaving en criminaliteit. Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler online en zonder fysiek contact met (het personeel van) de organisator van de kansspelen deelneemt. Met dit voorstel wordt de monopolie van traditionele landgebonden sportweddenschappen doorbroken. Om gokverslaving bij online gokken zoveel mogelijk te voorkomen komt er een centraal register voor de uitsluiting van kansspelen en aanvullende toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor de kansspelautoriteit.

Modernisering speelcasinoregime: Dit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok). De huidige overheidsmonolopie op de spelcasinomarkt wordt opgeheven en Holland Casino kan onder voorwaarden worden geprivatiseerd. De regering vindt het aanbieden van kansspelen geen kerntaak van de overheid. Met dit voorstel wordt de vraag naar casinospelen die nu bestaat, of in de toekomst kan ontstaan, gekanaliseerd naar legaal, verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod. Ook worden maatregelen genomen met betrekking tot voorkoming van kansspelverslaving, bescherming van de consument en tegengaan van fraude en criminaliteit.


Deel dit item: