Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 18 juni 201919 juni 2019

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 18 juni 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat hier in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissiekamer 2, Eerste Kamer
Meer afbeeldingen

Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluit de bespreking van de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te houden tot 25 juni 2019. Het wetsvoorstel Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd zal de Eerste Kamer naar verwachting spoedig bereiken. De commissie zal schriftelijk informeren naar het spoedeisend karakter van het wetsvoorstel, onder meer uit het oogpunt van het kenbaarheidsvereiste. Het lid Crone (PvdA) levert mogelijk aanvullende vragen.

Verhoging inkomensgrens kindgebonden budget voor paren

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 9 juli 2019 plenair te behandelen.

Schriftelijke inbreng

Efficiëntere en meer democratische besluitvorming energie- en klimaatbeleid EU

De leden van de fracties van GroenLinks (Vendrik), D66 (Van Huffelen), PvdA (Sent), PVV (Faber-Van de Klashorst), SP (Van Apeldoorn) en 50PLUS (Van Rooijen) maken kenbaar vragen te willen stellen naar aanleiding van de mededeling van de Commissie: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU van 9 april 2019PDF-document. De commissies stellen de inbrengdatum voor het schriftelijk overleg naar aanleiding van de Commissiemededeling op 2 juli 2019.

VN Vluchtelingencompact

De leden van de PVV-fractie (Van Hattem) maken kenbaar nadere vragen te willen stellen over het VN Vluchtelingencompact naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake het VN Vluchtelingencompact. Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt op 2 juli 2019 geleverd.

Hamerstukken

Introductie stelsel certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Wijziging Handelsregisterwet 2007

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuurbeheer en Visserij brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Divers

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken een technische briefing te houden over de herziening van het omgevingsrechtstelsel, waarbij in ieder geval de onderwerpen 'samenhang tussen de verschillende wet- en regelgevingsproducten' en 'tijdpad' aan de orde komen. De commissie besluit tevens de procedure van het wetsvoorstel aan te houden tot 10 september 2019.

Voorhang ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van diens brief van 29 mei 2019 per brief te verzoeken de voorhangtermijn van het ontwerp van het Invoeringsbesluit Omgevingswet te verlengen, zodat zij na de technische briefing over de herziening van het omgevingsrechtstelsel en het kennismakingsgesprek met de minister kan bepalen of en zo ja, op welke termijn zij inbreng wenst te leveren voor schriftelijk overleg.

Algemene Financiële Beschouwingen en Belastingplan 2020

De commissie Financiën besluit het door de voorgaande commissie Financiën voorgestelde behandeltijdpad voor de Algemene Financiële Beschouwingen en het Belastingplan 2020 te bevestigen, met die kanttekening dat gelegenheid wordt ingeruimd om de belastingwetsvoorstellen te zijner tijd in twee rondes schriftelijk te behandelen. Dit betekent dat de Algemene Financiële Beschouwingen zullen plaatsvinden op 19 november 2019. Het pakket Belastingplan wordt, na een technische briefing op 18 november 2019 op 19 november 2019 in procedure genomen, waarna de commissie op 26 november 2019 voorlopig verslag uitbrengt en op 3 december 2019 het verslag uitbrengt. De plenaire beraadslagingen blijven - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling - voorzien voor 9 en 10 december 2019.

Sociale media menu


Deel dit item:
Commissiekamer 2, Eerste Kamer
Commissiekamer 2, Eerste Kamer