Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 8 oktober 20199 oktober 2019

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 8 oktober 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Kennismakingsgesprek tussen de commissie BDO en de minister en staatssecretaris van Defensie
Meer afbeeldingen

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

De commissie Immigratie en Asiel / JBZ-raad besluit de behandeling van het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring op te schorten totdat het door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aangekondigde wetsvoorstel de Eerste Kamer heeft bereikt. Wel heeft de commissie nog enkele vragen wat betreft de procedure en tijdspad van dit nieuwe wetsvoorstel. Voorts besluit de commissie deze vragen aan de staatssecretaris voor te leggen tijdens het kennismakingsgesprek dat de commissie met haar zal voeren op 15 oktober 2019.

Schriftelijke inbreng

Herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner moeder

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Staatscommissie herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder, wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en SP (Janssen) gezamenlijk, en door de fracties van D66 (Dittrich), PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Bikker).

Eerste voortgangsrapportage Jaarplan 2019 Belastingdienst

De leden van de fracties van VVD (Geerdink), FVD (Van der Linden) en ChristenUnie (Ester) leveren inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg.

VN Migratiecompact en VN Vluchtelingencompact

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van een verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake antwoorden nadere vragen over het VN Migratiecompact alsmede over de borging van de rechten van het kind wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV).

Adviescollege Toetsing Regeldruk

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de voortgangsrapportage 2019 Adviescollege Toetsing Regeldruk wordt geleverd door het lid Prins-Modderaar (CDA).

Divers

Project 'militair radarstation Herwijnen'

De commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluiten om naar aanleiding van de brief van de regering over 'Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen' een brief met enkele aanvullende vragen aan de staatssecretaris van Defensie te sturen.

Verlengen geldigheidsduur rijbewijs ouderen

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving heeft mondeling overleg gevoerd met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het voorgehangen Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen. Aan het slot van dat overleg is geconcludeerd dat - mede gelet op de door de minister gedane toezegging - het ontwerpbesluit thans ter advisering kan worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Sociale media menu


Deel dit item:
Kennismakingsgesprek tussen de commissie BDO en de minister en staatssecretaris van Defensie
Kennismakingsgesprek tussen de commissie BDO en de minister en staatssecretaris van Defensie