Debat Aanvullingswet bodem OmgevingswetDinsdag 11 februari debatteerde de Eerste Kamer met minister Van Veldhoven (voor Milieu en Wonen) over de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het aanverwante Aanvullingsbesluit bodem OmgevingswetPDF-document. De Kamer stemt dinsdag 18 februari over het wetsvoorstel.

VVD-senator Klip stelde dat de bodemvervuiling door PFAS in beginsel geen gevolgen heeft voor deze wet. Het principe 'de vervuiler betaalt' wordt gehandhaafd. Toch maken gemeenten zich zorgen in de praktijk. Klip vroeg de minister hier op in te gaan. CDA-senator Rietkerk wilde van de minister weten of het Rijk budget ter beschikking stelt voor gemeenten voor bodemsaneringen die nog tot 2022 lopen. SP-senator Janssen ging in op bodemdaling. Waar dat plaatsvindt zijn veel kosten gemoeid met de infrastructuur, aldus Janssen. Hij vroeg of de minister bereid is om in gebieden met bodemdaling het gebruik van experimentele bouwstoffen toe te staan.

Senator Moonen (D66) vroeg de minister hoe de minister rechtszekerheid van gemeenten en burgers kan bevorderen nu met de omgevingswet alle gemeenten verantwoordelijk voor bodemsanering. Deze decentralisatie leidt volgens Moonen namelijk tot ongewenste onzekerheid. ChristenUnie-senator Verkerk vroeg hoe de minister de complexiteit van deze wet beoordeelt in het licht van het rapport van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Uit dat rapport zou blijken dat gemeenten en provincies zich in de periode 2012 tot 2017 niet aan de afspraken en landelijke normen voor ruimtelijke ordening hebben gehouden (zie ook nieuwsbericht over de Invoeringswet Omgevingswet.

PvdA-senator Recourt vroeg of de minister nogmaals kon uitleggen dat zij voldoende instrumenten in handen heeft om de bodem en drinkwater te beschermen. GroenLinks-senator Kluit zei dat het niet alleen moet gaan om het beschermen van de bodemkwaliteit, maar ook het verbeteren ervan. Hoe gaat de minister er met het instrumentarium van de Aanvullingswet bodem en de Omgevingswet voor zorgen dat ook de biologische, ecologische en fysiologische kwaliteit van de bodem verbetert, vroeg Kluit.

Dezelfde dag sprak de Kamer ook met de minister over de Aanvullingswet geluid Omgevingswet. Dat verslag leest u hier.

Over de Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Dit wetsvoorstel zorgt dat het onderwerp bodem een plaats krijgt binnen het stelsel van de Omgevingswet. Hiermee wordt de zorg voor de bodem verdeeld in de drie pijlers: preventie, toedeling van functies en het beheer van historische bodemverontreinigingen.

Met dit voorstel

  • worden door het gebruik van de zorgplichten en regels nieuwe verontreinigingen en aantasting voorkomen,
  • vormen de omgevingsvisie en het omgevingsplan de basis voor de integrale benadering van de fysieke leefomgevingen, en
  • blijven de bescherming van de gezondheid en het milieu, van belang bij het omgaan met resterende historische verontreinigingen.

Deel dit item: