Nieuws uit de commissies dinsdag 29 september 202030 september 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 29 september 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De commissie BiZa/AZ voerde een mondeling overleg met minister Ollongren (BZK) over het rapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel
Meer afbeeldingen

Initiatiefvoorstel-Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs Wet erkenning Nederlandse gebarentaal

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt blanco eindverslag uit en stelt voor op 13 oktober 2020 over het voorstel te stemmen. Bezien wordt of de commissievoorzitter namens zoveel mogelijk fracties een stemverklaring kan afleggen.

Schriftelijke inbreng

Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Van Pareren), PvdA (Nooren), PVV (Bezaan), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï) en 50PLUS (Baay-Timmerman). Onder voorbehoud dat de nota naar aanleiding van het verslag de Kamer uiterlijk vrijdag 2 oktober 2020 bereikt, is het plenaire debat voorzien voor maandag 5 oktober en dinsdag 6 oktober 2020.De stemming zal plaatsvinden op 6 oktober 2020. Op verzoek van de PVV-fractie zal hoofdelijk worden gestemd.

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Prins), GroenLinks samen met PvdA (Ganzevoort/Nooren), D66 (Van der Voort), SP (Gerkens), ChristenUnie (Verkerk) en SGP (Schalk).

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit. Alvorens een datum voor plenair debat te bepalen zal de commissie bij de minister kenbaar maken dat leden kennis willen kunnen nemen van het advies van de Raad van State ten aanzien van het ontwerpbesluit houdende wijziging van de Ambtsinstructie.

Aanwijzingen aan voorzitters veiligheidsregio's betreffende bestrijding COVID-19

Inbreng wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich/Van der Voort), SP (Janssen) en PvdD (Nicolaï).

Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Adriaansens) en FVD (Van Wely).

Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV).

Steun individuele bedrijven

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Frentrop (FVD).

Commissiemededeling: De EU-strategie voor de veiligheidsunie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt op 30 september 2020 geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Karimi).

Mondeling overleg

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken hield een mondeling overleg met de minister van Binnenlandse Zaken over de stand van zaken bij de uitvoering van het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair stelsel. Het integrale videoverslag vindt u hier.

Hamerstukken

Wet homologatie onderhands akkoord

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan worden afgedaan als hamerstuk.

Wet toeristische verhuur van woonruimte

De commissie Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Divers

Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de inwerkingtreding van dit initiatiefvoorstel; Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

De commissie Immigratie en Asiel/JBZ-Raad besluit een brief te sturen naar de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met het verzoek een appreciatie te geven van de recente ontwikkelingen rondom de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en daarbij aan te geven welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. De commissie zal de staatssecretaris daarbij verzoeken deze brief te beantwoorden voorafgaand aan de Algemene Europese Beschouwingen.


Deel dit item:
De commissie BiZa/AZ voerde een mondeling overleg met minister Ollongren (BZK) over het rapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel
De commissie BiZa/AZ voerde een mondeling overleg met minister Ollongren (BZK) over het rapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel