Nieuws uit de commissies dinsdag 25 mei 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 25 mei 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Versterking gebouwen Groningen

De commissies Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken hebben op 18 mei jl. besloten om op 1 juni 2021 inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen inzake versterking gebouwen (35603). Naar aanleiding van het ontvangen verzoek van de bewindslieden van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de behandeling van dit wetsvoorstel (35603, D) spreken de leden van de commissie EZK/LNV de bereidheid uit zich te willen inspannen dit wetsvoorstel nog vóór het zomerreces plenair te behandelen; een en ander onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling. Gezien de thans bekende plenaire planning overweegt de commissie de volgende data voor plenair debat: 29 juni of 6 juli 2021. De commissie benadrukt het belang van spreiding van de diverse nog te plannen debatten in de beschikbare periode tot het zomerreces. Op 1 juni a.s. kunnen de leden van de commissies EZK/LNV en BiZa/AZ zich in een gecombineerde commissievergadering ten principale uitspreken over de voorkeursdatum.

Schriftelijke inbreng

Wet betaald ouderschapsverlof

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), ChristenUnie (Ester), PvdD (Prast) en SGP (Schalk)

Transgenderzorg

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 30 april 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Van Gurp), de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de leden van de fracties van SP (Gerkens) en SGP (Van Dijk).

Jaarverslag 2020 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

Brief minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 april 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de leden van de fracties van de ChristenUnie (Verkerk) en SGP (Van Dijk).

'Contouren toekomstig mestbeleid' en 'Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven'

Brief 9 september 2020 en Verslag schriftelijk overleg 22 oktober 2020

Inbreng voor (nader) schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman).

Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van CO2-emissie

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit inbreng te leveren voor verslag op 1 juni 2021. Gelet op het hedenmiddag ontvangen verzoek van de bewindslieden van Economische Zaken en Klimaat (35603 / 35668 / 35092 / 35522, E) stelt zij voor, onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, het wetsvoorstel plenair te behandelen op 29 juni of 6 juli 2021. De commissie verzoekt om spreiding van de diverse nog te plannen plenaire debatten in de beschikbare periode tot het zomerreces.

Plenair

Ondersteunen opgave windenergie op zee

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt eindverslag uit en stelt voor, gelet op het hedenmiddag ontvangen verzoek van de bewindslieden van EZK (35603 / 35668 / 35092 / 35522, E), het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nader te bepalen datum voor het komende zomerreces. De commissie verzoekt om spreiding van de diverse nog te plannen plenaire debatten in de beschikbare periode tot het zomerreces.

Parlementaire onderzoekscommissie

Eerste deskundigenbijeenkomst gehouden

Dinsdag 25 mei 2021 heeft de parlementaire onderzoekscommissie naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving de eerste deskundigenbijeenkomst in een reeks van vijf gehouden. Doel van de bijeenkomsten is om mogelijke onderzoeksvragen nader aan te scherpen. Deze eerste bijeenkomst ging over de werking van het ketenmodel dat aan de basis ligt van het gehele onderzoek. Tijdens de andere vier bijeenkomsten komen de verschillende sectoren van het onderzoek aan bod: arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en politie.

De inleiders op deze eerste deskundigenbijeenkomst waren: Titia Loenen, Hoogleraar Mensenrechten en Diversiteit aan de Universiteit Leiden, Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman, Barbara Oomen, Hoogleraar Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht en Bert Niemeijer, Rector aan de Academie voor Wetgeving

Divers

Stuiten ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet; Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluit de voorhang van het ontwerpbesluit te stuiten tot en met de plenaire behandeling van het voorstel van de Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten de wijziging van de Woningwet (35.517) in de Eerste Kamer.


Deel dit item: