Nieuws uit de commissies dinsdag 1 juni 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 1 juni 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Schriftelijke inbreng

Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie, Afghanistan

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie inzake aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie, Afghanistan

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en SP (Van Apeldoorn).

Commissiemededeling: Evaluatie van het handelsbeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen), GroenLinks (Karimi), PvdA (Koole), ChristenUnie (Huizinga-Heringa) en Partij voor de Dieren (Prast).

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid; Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de Fractie-Nanninga (Van der Linden), de PvdA (Koole) en de PVV (Van Hattem).

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst ter aanbieding van het rapport van de Commissie Draagkracht

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PvdD (Prast), 50PLUS (Van Rooijen) en SGP (Schalk).

Voorstel voor een verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen).

Samenvoeging gemeenten Landerd en Uden

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de Fractie-Nanninga (Van der Linden), de PvdA (Koole) en de PVV (Van Hattem).

Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

Covid-19

Regeling in verband met het het vervallen van de veilige afstandsnorm tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs

De commissies Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluiten op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de bij brief van 22 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het vervallen van de veiligeafstandsnorm tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs.

Stand van zakenbrief covid-19 van 28 mei 2021

De commissies Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken, Koninkrijksrelaties, Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluiten op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Regeling van 28 mei 2021, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en het inzetten van coronatoegangsbewijzen

De commissies Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluiten op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de bij brief van 28 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en het inzetten van coronatoegangsbewijzen.

Regeling van 28 mei 2021, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag

besluiten op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de bij brief van 28 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag.

Regeling van 28 mei 2021, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba, in verband met de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer

De commissies commissies Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken, Koninkrijksrelaties en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluiten op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de bij brief van 28 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba, in verband met de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer.

Plenair

Windenergie op zee

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt voor het plenaire debat inzake het wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee (35092), waarover op 25 mei jl. eindverslag is uitgebracht, te laten plaatsvinden op 22 juni 2021.

Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving

Tweede deskundigenbijeenkomst gehouden

De parlementaire onderzoekscommissie naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving hield een tweede deskundigenbijeenkomst. Het thema van deze bijeenkomst is de werking van het ketenmodel (van Grondwet en verdragen tot aan de ervaringen van burgers) op het gebied van de arbeidsmarkt. Inleiders waren dit keer: Saskia Keuzenkamp, bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de Vrije Universiteit en directeur Kennis en innovatie bij Movisie; Joop Schippers, hoogleraar Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht en Guus Heerma van Voss, hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden en staatsraad bij de Raad van State.

De parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving is op 23 maart 2021 door de Eerste Kamer ingesteld en heeft als taak het door de Tijdelijke commissie voorgestelde parlementaire onderzoek naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving te verrichten.Het onderzoek zal zich richten op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de wet op papier en de wet in praktijk als het gaat om discriminatie.

1 juni: Deskundigenbijeenkomst antidiscriminatiewetgeving op de arbeidsmarkt

Divers

Stand van zaken inwerkingtreding van de Omgevingswet

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg Omgevingswet

De commissies Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat besluiten op dit moment geen inbreng voor schriftelijk overleg betreffende de inwerkingtreding van de Omgevingswet te leveren. Op 22 juni 2021 zal de stand van zaken opnieuw worden geagendeerd om enkele relevante thema's te formuleren waarover op korte termijn (nog voor het zomerreces) inbreng voor schriftelijk overleg kan worden geleverd. Desgewenst kunnen de fracties deze thema's uiterlijk 16 juni 2021 schriftelijk aan de commissiegriffier doorgeven.

Werkprogramma Onderwijsraad

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voerde een gesprek met de Onderwijsraad over zijn Werkprogramma 2022 en het advies "Later selecteren, beter differentiëren"

Briefing Raad van State

De commissies Financiën en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvingen een briefing door Raad van State over de Voorjaarsrapportage in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht.

Overleg minister-president Sint Maarten

De commissie Koninkrijksrelaties had een besloten informeel gesprek met minister-president Silveria Jacobs van Sint Maarten


Deel dit item: