Stemming moties Algemene financiële beschouwingenDe Eerste Kamer heeft gestemd over moties die waren ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen op dinsdag 16 november. Twee moties werden aangenomen, namelijk:

 • De motie van senator Vendrik (GroenLinks) die de regering verzoekt om de opsporingscapaciteit ten behoeve van de bestrijding van witwassen te versterken en tevens de scope van de National Risk Assessment Witwassen (NRAW) te verbreden en te verdiepen.
 • Een tweede motie van senator Vendrik die de regering verzoekt op korte termijn een herstelplan voor de culturele en creatieve sector te ontwikkelen en daarbij te overwegen financiering uit het Europese herstelprogramma in te zetten.
Grotere versie foto

Zeven moties werden dinsdag door de Eerste Kamer verworpen. Eén motie was al tijdens de Algemene financiële beschouwingen door de indiener aangehouden en een tweede motie werd voorafgaand aan de stemming aangehouden.

Verworpen moties

De volgende moties werden door de Eerste Kamer verworpen :

 • De motie van senator Van der Linden (Fractie-Nanninga) die de regering verzoekt de mogelijkheden te onderzoeken om pensioenfondsen vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel versneld in de gelegenheid te stellen om ervoor te kiezen minder in staatsobligaties te beleggen.
 • De motie van senator Van Strien (PVV) die de regering verzoekt om de massa-immigratie te stoppen en de hieruit voortvloeiende besparing in te zetten voor de woningbouw voor Nederlandse woningzoekenden.
 • De motie van senator Van Apeldoorn (SP) die de regering verzoekt met aanvullende maatregelen te komen om de energiearmoede onder de laagste inkomens aan te pakken. De minister verzocht de motie aan te houden tot er een nieuw kabinet is.
 • De motie van senator Prast (PvdD) die de regering verzoekt om er met een Rijksbijdrage voor te zorgen dat de tarieven van de Nederlandse Spoorwegen voor komend jaar niet hoeven te stijgen.
 • De motie van senator Van Rooijen (50PLUS) die de regering verzoekt met een voorstel te komen voor een eenmalige verhoging van de AOW-uitkering met € 200 in 2022, een zogenaamde AOW-duurtetoeslag.
 • Een tweede motie van senator Van Rooijen die de regering verzoekt met een concreet plan te komen voor indexatie in 2022 met terugwerkende kracht als de actuele dekkingsgraad 105% is of hoger.
 • De motie van senator Otten (Fractie-Otten) die de demissionaire regering en de volgende regering verzoekt af te zien van het wetsvoorstel Excessief lenen van de B.V. dan wel het wetsvoorstel in te trekken.

Aangehouden moties

De volgende moties werden aangehouden :

 • De motie van senator Otten (Fractie-Otten) die de regering verzoekt uitvoering te geven aan de aangenomen motie over een onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel en de bedoelde studie uiterlijk binnen drie maanden aan de Eerste Kamer te verstrekken.
 • De motie van senator Crone (PvdA) die de regering verzoekt om ook het komende jaar een half miljard uit te trekken voor een tweede ronde van het volkshuisvestingsfonds en verzoekt de regering tevens om de verhuurderheffing versneld af te bouwen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.