Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 11 april 2017Parlementair jaar 2016/2017, 24e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 13.57 uur

Status: gecorrigeerd


Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 70 leden, te weten:

Van Apeldoorn, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Barth, Van Beek, Beuving, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Dercksen, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Faber-van de Klashorst, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, De Graaf, De Grave, Van Hattem, Hoekstra, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Knip, Koffeman, Köhler, Kok, Kuiper, Lintmeijer, Martens, Meijer, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Overbeek, Pijlman, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Sini, Van der Sluijs, Stienen, Van Strien, Strik, Teunissen, Van de Ven, Vos, De Vries-Leggedoor en Wezel.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Kox, wegens verblijf buitenslands;

Ten Hoeve, wegens bezigheden elders;

Peter van Dijk, Ester en Verheijen, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Andermaal zijn wij opgeschrikt door aanslagen op onschuldige burgers, dichtbij in Stockholm en iets verder weg in Egypte. We hebben hiervan wederom met medeleven en grote zorg kennisgenomen.

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik deel aan de Kamer mee dat de bevoegdheid tot het doen van de benoeming van "vertegenwoordigers van Nederland en van hun plaatsvervangers in de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa bij Koninklijk Besluit van 21 april 1951 (Stb.1951, nr. 126) door de regering aan de Kamers is overgedragen op de wijze door de beide Kamers der Staten-Generaal in onderling overleg vast te stellen". Dit was het einde van een citaat, dat begon met het woordje "vertegenwoordigers". Sedertdien vindt de benoeming van leden van de beide Kamers tot lid van parlementaire assemblees plaats op basis van voordrachten uit de fracties van Eerste en Tweede Kamer en daarop gebaseerde beschikkingen die door beide Kamervoorzitters worden getekend en vervolgens worden afgekondigd in de plenaire vergaderingen van de beide Kamers.

Na gehouden verkiezingen van een der Kamers of van beide Kamers in nieuwe samenstelling dient de machtiging aan beide Voorzitters tot het aanwijzen van leden in delegaties naar interparlementaire assemblees opnieuw van een juridische basis te worden voorzien.

Daarom stel ik de Kamer voor, onder het voorbehoud dat de Tweede Kamer eenzelfde besluit neemt, mij te machtigen om tezamen met de Voorzitter van de Tweede Kamer de Nederlandse leden aan te wijzen voor de parlementaire vergaderingen van de Raad van Europa, de Noord-Atlantische Assemblee, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de Benelux Interparlementaire Assemblee, de Unie voor de Mediterrane Regio en de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie.

Tevens stel ik voor, onder hetzelfde voorbehoud, deze aanwijzing te doen gelden tot het bijeenkomen na gehouden verkiezingen van een der Kamers of van beide Kamers in nieuwe samenstelling, met dien verstande dat de aangewezenen, met uitzondering van diegenen die deel uitmaken van de delegatie naar de Parlementaire Assemblee van de OVSE, in hun functie blijven totdat in hun opvolging is voorzien.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal houdende aanwijzing van mevrouw R.G. de Bruijn-Wezeman tot plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in plaats van mevrouw P.C. Krikke.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Voorstellen controversieelverklaring wetsvoorstellen

Aan de orde is de behandeling van:

de lijst als bedoeld in punt 6 van de Procedureregeling besluitvorming tot eventuele controversieelverklaring van bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Conform de Procedureregeling besluitvorming tot eventuele controversieelverklaring van bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen heb ik aan de Kamer twee lijsten voorgelegd. De A-lijst bevat de wetsvoorstellen gereed voor plenaire behandeling. De B-lijst bevat de wetsvoorstellen die zich in de fase van schriftelijke behandeling bevinden.

Na inventarisatie bij de fracties heb ik geconcludeerd dat er voor geen van de op de lijsten genoemde wetsvoorstellen een meerderheid van fracties is die voorstelt wetsvoorstellen controversieel te verklaren dan wel verzoeken voor controversieelverklaring ondersteunt. Mijn voorstel is dan ook om geen van de bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen controversieel te verklaren.

Mevrouw Faber heeft het woord gevraagd.

De beraadslaging wordt geopend.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter. Vorig jaar waren wij getuige van een stevig maatschappelijk debat over de goedkeuring van het associatieakkoord tussen de Europese Unie en Oekraïne. Dat het de burgers menens was, blijkt wel uit het feit dat zij zelf het voortouw hebben genomen om hierover een referendum af te dwingen, een prestatie van jewelste. Tot ergernis van de minister-president rolde er een "nee" uit de stembus. Het leek er even op dat de toen in de Tweede Kamer zittende oppositiepartijen de kloof tussen politiek en de burger wilden verkleinen. Ze stemden allemaal voor de motie-Van Bommel (34270, nr. 11), waarin een intrekkingswet werd bepleit. Als over deze motie in de nieuw samengestelde Tweede Kamer gestemd zou worden, zou deze het glansrijk halen. Ook zou er geen meerderheid meer zijn voor de goedkeuringswet, ondanks de draaiende partijen GroenLinks en D66, die zich gewillig het bos in lieten sturen met een nietszeggend vodje dat werd verkocht als een bijlage bij het verdrag. Inhoudsloos!

Als het stemgedrag van de partijen consequent is en dit doorgetrokken wordt naar de Eerste Kamer, is er in dit huis ook geen meerderheid voor de goedkeuringswet van het associatieverdrag aanwezig. Om recht te doen aan de uitslag van het referendum, daarbij rekening houdend met de zetelverdeling in de Staten-Generaal, stelt de PVV-fractie voor om de goedkeuringswet van het associatieakkoord tussen de Europese Unie en Oekraïne in de ijskast te zetten door deze controversieel te verklaren.

De onderhandelingen over de nieuwe coalitie zijn gaande. Het associatieakkoord zal gezien de standpunten die eerder door de diverse partijen in het openbaar zijn geuit, zeker de revue passeren. Het is dan ook de vraag welke partijen minister-president Rutte willen volgen over zijn geitenpaadje naar Oekraïne. De vraag is ook wat onze collega's van de CDA-fractie in de senaat zullen doen. Daarom vraagt de PVV-fractie om een hoofdelijke stemming over dit voorstel.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Wenst een van de andere leden het woord? Dat is niet het geval.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Er is om een hoofdelijke stemming gevraagd. Dat is niet geheel gebruikelijk. Helaas is het verzoek van tevoren ook niet aangekondigd. Een verzoek om een hoofdelijke stemming wordt echter wel gehonoreerd. Er komt dus een hoofdelijke stemming over het controversieel verklaren van wetsvoorstel 34669. Voordat we dat doen, zal ik eerst vragen of er stemverklaringen zijn.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman (PvdD):

Ik heb een punt van orde. Het is de gewoonte dat hoofdelijke stemmingen een week van tevoren worden aangevraagd, zodat fracties ervoor kunnen zorgen dat alle fractieleden die willen stemmen, aanwezig kunnen zijn. Als de PVV dus vandaag om een hoofdelijke stemming vraagt, is die logischerwijs pas volgende week.

De voorzitter:

Een hoofdelijke stemming kan te allen tijde aangevraagd worden. Ik begrijp uw verzoek, maar als ik rondkijk, zie ik dat de zaal wel vol zit, behalve de paar mensen die wegens ziekte of verblijf buitenslands niet aanwezig zijn. Ik geef eerst nog het woord aan mevrouw Faber.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

De PVV-fractie heeft er geen problemen mee als het een week later wordt, dus als de stemming volgende week is.

Mevrouw Barth (PvdA):

Het is inderdaad gebruikelijk dat een hoofdelijke stemming een week van tevoren wordt aangekondigd, maar in dit geval hebben wij er geen enkel bezwaar tegen als de hoofdelijke stemming meteen plaatsvindt. Ik denk dat het belangrijk is dat de regering zo snel mogelijk helderheid krijgt over de vraag of de Eerste Kamer dit onderwerp controversieel zal verklaren of niet. Wat de fractie van de Partij van de Arbeid betreft gaan we dus vandaag hoofdelijk stemmen.

De voorzitter:

Mevrouw Jorritsma was geloof ik net wat eerder dan de heer De Graaf.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Voor de VVD-fractie geldt hetzelfde. Wij hebben er geen enkel bezwaar tegen, maar ik wil daarbij wel opmerken dat de goede gewoonte die we in dit huis hebben — normaal gesproken één week van tevoren aanvragen — natuurlijk wel in stand moet blijven. Voor de rest heb ik er geen probleem mee om nu te stemmen.

De heer De Graaf (D66):

Laten we het niet nodeloos rekken. Er kan nu worden gestemd. Het is niet netjes van de PVV-fractie om dat niet eerder aan te kondigen, maar we moeten dit niet nog een week opzouten.

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Ook onze fractie wil het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid. Ook wij betreuren dat er is gekozen voor deze gang van zaken. Het is niet eerder aangekondigd, ook niet zojuist bij het College van Senioren, dus ik hoop inderdaad ook dat dit geen voorbeeld voor de toekomst zal zijn.

Mevrouw Gerkens (SP):

Ook de SP-fractie betreurt het dat dit als een duveltje-uit-een-doosje komt, maar wij hebben er geen bezwaar tegen om nu te stemmen.

De heer Brinkman (CDA):

Onze fractie heeft er ook geen bezwaar tegen om nu hoofdelijk te stemmen.

De voorzitter:

De griffier wacht nog even op een stemmingslijst, want die hebben we niet kunnen voorbereiden. De heer Schalk.

De heer Schalk (SGP):

Voorzitter. Als het gebruikelijk is dat wij allemaal aangeven of we wel of niet willen stemmen: de SGP-fractie heeft er geen bezwaar tegen om nu te stemmen.

De heer Kuiper (ChristenUnie):

Dat geldt ook voor mijn fractie.

De voorzitter:

Zoals ik zojuist al gezegd heb, is het de gewoonte — dat is ook door verschillende sprekers gezegd — om het tijdig te melden wanneer een fractie hoofdelijke stemming wenst. Dat had ook nog in het College van Senioren kunnen gebeuren, vlak voorafgaand aan deze vergadering. Het betekent namelijk ook dat de stemmingslijst nog even geprepareerd moet worden, want die ligt hier nu niet. Daar komt de lijst al aan.

Volgens het Reglement van Orde kan een lid te allen tijde hoofdelijke stemming aanvragen. Dat is nu gebeurd. Ik heb iedereen goed gehoord. Wij gaan hoofdelijk stemmen, maar ik zeg het mevrouw Barth na dat het geen gewoonte moet worden om op deze manier met die mogelijkheid om te gaan. Het is heel goed als partijen van tevoren weten dat er een hoofdelijke stemming gaat plaatsvinden. In dit geval kunnen we die stemming wel direct realiseren, omdat de vergadering hier in maximale samenstelling aanwezig is, met uitzondering van de enkele afwezigen die ik genoemd heb.

Wij gaan nu dus hoofdelijk stemmen over het controversieel verklaren van wetsvoorstel 34669, Regeling van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2015 houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne anderzijds, Staatsblad 2015, nr. 315. Ik stel voor dat nu te gaan doen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Stemmingen

Stemming Voorstellen controversieelverklaring wetsvoorstellen

Aan de orde is de stemming over het voorstel van de fractie van de PVV tot controversieel verklaren van het wetsvoorstel Regeling van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Stb. 2015, 315) (34669).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Gerkens (SP):

Voorzitter. De senaat is er voor de afhandeling van wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. De SP is dan ook van mening dat uitstel van de behandeling van dit verdrag een schijnvertoning is. Als de partijen die zeiden de uitslag van het referendum te willen respecteren dat ook doen, dan behandelen we de wet en stemmen we deze gewoon af. Dan is er ook helderheid voor Oekraïne en andere EU-lidstaten. Daarom zal mijn fractie tegen de controversieelverklaring stemmen.

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Even een punt van orde. Kunt u misschien wat preciezer formuleren wat de vraag is, zodat we weten of we met een "ja" voor of tegen stemmen?

De voorzitter:

Dat ben ik met u eens. Ik heb aan de Kamer voorgesteld om géén van de voorstellen die op de voorliggende lijsten A en B staan, controversieel te verklaren en dat is dus nu ook de inzet van 34669. Nee, ik word gecorrigeerd.

Het voorstel van de Partij voor de Vrijheid, de PVV, betreft het controversieel verklaren van wetsvoorstel 34669. Dat voorstel komt nu in stemming. Wanneer men vindt dat wetsvoorstel 34669 controversieel verklaard moet worden, zegt men ja en is men voor. Vindt men dat wetsvoorstel 34669 niet controversieel verklaard moet worden, dan zegt men tegen.

De heer Koffeman wenst ook een stemverklaring af te leggen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. De fractie van de Partij voor de Dieren vindt net als een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking dat het verdrag met Oekraïne zeer controversieel is, maar het controversieel verklaren van de behandeling ervan is net zozeer controversieel of misschien nog wel controversiëler, want het doet geen recht aan wat 63% van de Nederlanders wil, namelijk dat het verdrag van tafel gaat. Het voorstel van de PVV zorgt ervoor dat de kans daarop verkleind wordt en om die reden zullen wij tegen het voorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel mijnheer Koffeman. Nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval. Ik zeg het nogmaals: wie voor controversieelverklaring van wetsvoorstel 34669 is, zegt voor, en wie tegen controversieelverklaring van wetsvoorstel 34669 is, zegt tegen.

In stemming komt het voorstel van de fractie van de PVV tot controversieel verklaren van het wetsvoorstel 34669.

Vóór stemmen de leden: Van der Sluijs, Van Strien, Van Beek, Dercksen, Faber-van de Klashorst, Van Hattem, Ton van Kesteren en Kok.

Tegen stemmen de leden: Schnabel, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Sini, Stienen, Strik, Teunissen, Van de Ven, Vos, De Vries-Leggedoor, Wezel, Van Apeldoorn, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Barth, Beuving, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, De Graaf, De Grave, Hoekstra, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Niek Jan van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Knip, Koffeman, Köhler, Kuiper, Lintmeijer, Martens, Meijer, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Overbeek, Pijlman, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Ruers, Schaap, Schalk en Schaper.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit voorstel met 8 tegen 62 stemmen is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik concludeer thans dat de Kamer geen van de op de lijsten genoemde wetsvoorstellen controversieel verklaart.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.57 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken.

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de lijst voorstellen controversieelverklaring wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 11 april 2017;

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 11 april 2017:

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34584).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Integratie van de Wet huurcommissieregeling BES in een Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland onder gelijktijdige aanpassing van eerstgenoemde wet, van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland) (34523);

Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet (34633);

Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26) (34635);

Goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194) (34640 (R2081)).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake voornemen tot opzegging van de verdragen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de andere EU-lidstaten, inzake het uitwisselen van informatie betreffende inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; opzegging van de verdragen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen en de andere EU-lidstaten, inzake het uitwisselen van informatie betreffende inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; opzegging van de verdragen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, van Sint Maarten en van Caribisch Nederland, en Kroatië; opzegging van de verdragen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Britse eilanden inzake het uitwisselen van informatie betreffende inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, alsmede een toelichtende nota bij dit voornemen tot opzegging (griffienr. 160970);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake aanbieding halfjaarlijkse rapportage tweede helft 2016 Cft-BES (griffienr. 160974);

een, van alsvoren, inzake halfjaarrapportages juli-december 2016 Cft Aruba en Cft Curaçao en Sint Maarten (griffienr. 160974.01);

een, van alsvoren, inzake verkiezingen op Curaçao (griffienr. 160975);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid (griffienr. 160976);

een, van alsvoren, ten geleide van verslagen DNB en AFM op grond van artikel 39, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (griffienr. 160971);

een, van alsvoren, ten geleide van het openbaar jaarverslag 2016 AIVD (griffienr. 160983);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake informateur (griffienr. 160926.01).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden.