Stemming moties, ingediend bij de Algemene financiële beschouwingenVerslag van de vergadering van 29 november 2022 (2022/2023 nr. 10)

Aanvang: 13.55 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Algemene Financiële Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen,

te weten:

 • de motie-Karimi c.s. over een herziening van het boxenstelsel (36200, letter Y);
 • de motie-Van der Linden over het terugdringen van de asielinstroom (36200, letter Z);
 • de motie-Van der Linden over het faciliteren van een breed fundamenteel maatschappelijk debat over de euro (36200, letter AA);
 • de motie-Crone c.s. over het aanbieden van lange termijn contracten in de energiesector (36200, letter AB);
 • de motie-Van Strien c.s. over generieke belastingverzwaringen op energie (36200, letter AC);
 • de motie-Van Strien c.s. over uittreding uit de euro (36200, letter AD);
 • de motie-Van Apeldoorn c.s. over het niet bezuinigen op publieke voorzieningen ter financiering van het prijsplafond op energie (36200, letter AE);
 • de motie-Prast c.s. over dwingende maatregelen om overbodig energieverbruik te verbieden (36200, letter AF);
 • de motie-Prast c.s. over verlaging van het btw-tarief op het OV in 2023 naar nul (36200, letter AG);
 • de motie-Prast c.s. over afschaffen van de volumecorrectieregeling (36200, letter AH);
 • de motie-Prast c.s. over voorstellen voor financiering van het energieplafond (36200, letter AJ);
 • de motie-Van Rooijen c.s. over de inkomensondersteuning AOW (36200, letter AK);
 • de motie-Schalk/Van Dijk c.s. over de inkomensafhankelijke combinatiekorting (36200, letter AL);
 • de motie-Otten c.s. over de aansturing van de Belastingdienst (36200, letter AM);
 • de motie-Frentrop c.s. over ten onrechte betaalde box 3-heffing (36200, letter AN);
 • de gewijzigde motie-Prast c.s. over het voorkomen dat banken betaalrekeningen weigeren of eenzijdig opheffen (36200, letter AO, was letter AI).

(Zie vergadering van 22 november 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Financiën, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals welkom. Ook heet ik de Tweede Kamerleden Bromet en De Groot van harte welkom. Ik heb begrepen dat de heer Otten het woord wenst.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter, dank. Wij willen graag onze motie over de aansturing van de Belastingdienst — dat is de motie 36200 met letters AM van AmplitudeModulatie — aanhouden tot bij de behandeling van het Belastingplan.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten.

Op verzoek van de heer Otten stel ik voor zijn motie (36200, letter AM) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Vandaag stemmen we allereerst over de moties die vorige week tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen zijn ingediend.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan stemmen wij over de motie 36200, letter Y, de motie van het lid Karimi c.s. over een herziening van het boxenstelsel. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Backer namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Backer (D66):

Voorzitter, mag ik het efficiënt doen en eigenlijk een verklaring afleggen voor alle moties? Daar ben ik snel mee klaar, want wij zullen uitsluitend de motie-Crone c.s., 36200, letters AB, en de zojuist herziene motie-Prast c.s., 36200, letters AO, met de toelichting die we daarop gekregen hebben van de minister, steunen, alle andere niet.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Backer. De heer Van der Linden namens Fractie-Nanninga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van der Linden (Fractie-Nanninga):

Voorzitter. Wij nemen met uw welnemen ook gelijk een aantal moties die zijn ingediend.

De motie-Karimi c.s. over een herziening van het boxenstelsel. Wij zijn voor grondige vereenvoudiging van het belasting- en toeslagenstelsel, maar dit vinden wij te rigide, dus hier zullen wij tegenstemmen.

De motie-Van Strien c.s. over uittreding uit de euro. Wij interpreteren deze motie zo dat een breed fundamenteel debat in de samenleving over de euro ook onderdeel is van de "noodzakelijke stappen" die worden verzocht aan het kabinet. Daarom steunen wij deze motie.

De motie-Van Apeldoorn c.s. over het niet bezuinigen op publieke voorzieningen ter financiering van het prijsplafond op energie. Wij vinden bezuinigen vooral belangrijk voor de overheidsfinanciën op lange termijn. Daarbij mag wat ons betreft ook naar publieke voorzieningen worden gekeken, zoals gesubsidieerde schoonmaakhulp in de zorg. Dit prijsplafond is echter een kortetermijnmaatregel, dus deze motie om niet op korte termijn rücksichtslos op publieke voorzieningen te bezuinigen, zullen wij steunen. Wij zijn daar dus voor.

De motie-Prast c.s. over dwingende maatregelen om overbodig energieverbruik te verbieden. Wij zijn tegen dwang en drang. Het is ook niet nodig, want iedereen is momenteel bezig met energie besparen. Daar hoeven wij geen handhavingscapaciteit op in te zetten.

De motie van mevrouw Prast c.s. over verlaging van het btw-tarief op het ov naar nul. Wij zijn daar niet principieel op tegen, maar op dit moment zien wij andere prioriteiten, zoals btw op energie of zelfs op groente en fruit. Dat moet goed afgewogen worden. Daarom zijn wij hiertegen.

Dan tot slot de motie-Frentrop c.s. over de box 3-heffing. Het aanbieden van excuses is een heet hangijzer in Nederland, zeker wanneer het mensenrechten betreft. De Hoge Raad heeft recentelijk duidelijk geoordeeld. Het minste wat het kabinet kan doen, is sorry zeggen. Die bereidheid hebben wij vorige week niet gezien. Wij zijn dus voor deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van der Linden. Wenst een van de andere leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan stemmen we over de motie van het lid Karimi c.s.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Karimi c.s. (36200, letter Y).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, D66, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter Z, de motie van het lid Van der Linden over het terugdringen van de asielinstroom. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van der Linden (36200, letter Z).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letters AA, de motie van het lid Van der Linden over het faciliteren van een breed fundamenteel maatschappelijk debat over de euro. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van Strien namens de PVV. Gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien (PVV):

Voorzitter. Een breed maatschappelijk debat over de euro lijkt ons niet zinvol als je al een standpunt hebt ingenomen. Voor de PVV geldt dat wij zo'n duidelijk standpunt over deze kwestie hebben dat een debat niets toevoegt. Wij zullen dus tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van der Linden (36200, letter AA).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de PVV, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik moest even rekenen.

Dan stemmen we over de motie 36200, letters AB, de motie van het lid Crone c.s. over het aanbieden van langetermijncontracten in de energiesector. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Crone c.s. (36200, letter AB).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letters AC, de motie van het lid Van Strien c.s. over generieke belastingverzwaringen op energie. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Strien c.s. (36200, letter AC).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letters AD, de motie van het lid Van Strien c.s. over uittreding uit de euro. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Strien c.s. (36200, letter AD).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letters AE, de motie van het lid Van Apeldoorn c.s. over het niet bezuinigen op publieke voorzieningen ter financiering van het prijsplafond op energie. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Apeldoorn c.s. (36200, letter AE).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, de PVV en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, D66, Fractie-Otten, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letters AF, de motie van het lid Prast c.s. over dwingende maatregelen om overbodig energieverbruik te verbieden. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (36200, letter AF).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, D66, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letters AG, de motie van het lid Prast c.s. over verlaging van het btw-tarief op het ov in 2023 naar nul. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (36200, letter AG).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, D66, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letters AH, de motie van het lid Prast c.s. over afschaffen van de volumecorrectieregeling. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (36200, letter AH).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, D66, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letters AJ, de motie van het lid Prast c.s. over voorstellen voor financiering van het energieplafond. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van Strien namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien (PVV):

Dank, voorzitter. Voor de PVV is de financiering in alle scenario's hetzelfde, namelijk uit de stikstof- en klimaatfondsen, dus de motie is voor ons overbodig.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (36200, letter AJ).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de SP, de PvdD, Fractie-Otten en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PVV, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letters AK, de motie van het lid Van Rooijen c.s. over de inkomensondersteuning AOW. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (36200, letter AK).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letters AL, de motie van het lid Schalk c.s. over de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (36200, letter AL).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66 en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letters AN, de motie van het lid Frentrop c.s. over ten onrechte betaalde box 3-heffing. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van Strien namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Er worden al veel te veel excuses aangeboden in dit land, maar excuses op basis van fundamentele Europese waarden gaan ons helemaal te ver. Dank u wel.

De voorzitter:

Dus u gaat tegenstemmen, maak ik daaruit op. Dank u wel voor deze stemverklaring. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Frentrop c.s. (36200, letter AN).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de gewijzigde motie 36200, letters AO, de gewijzigde motie van het lid Prast c.s. over het voorkomen dat banken betaalrekeningen weigeren. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Prast c.s. (36200, letter AO, was letter AI).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.