Met dit wetsvoorstel wordt de leerlinggebonden financiering in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs afgeschaft. Een deel van de bekostiging wordt uitgekeerd aan de (met dit wetsvoorstel in te stellen) samenwerkingsverbanden, die het geld over de scholen verdelen.

De wijzigingen in het wetsvoorstel hebben verder betrekking op de organisatie van de voorzieningen voor extra ondersteuning van leerlingen en de financiering daarvan. Er wordt een zorgplicht voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte ingevoerd voor de bevoegde gezagsorganen in het funderend onderwijs. Ook worden er regionale samenwerkingsverbanden in het funderend onderwijs gevormd en worden de middelen voor extra ondersteuning voor het funderend onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs worden gebudgetteerd. Tot slot wordt een verplichting tot overleg over de voorzieningen voor extra ondersteuning in het samenwerkingsverband ingesteld tussen het samenwerkingsverband en de gemeente(n).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.106, B) is op 15 maart 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, CDA en PVV stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 2 oktober 2012. Het wetsvoorstel is op 9 oktober 2012 na stemming bij zitten en opstaan door de Eerste Kamer aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP en GroenLinks stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

29 november 2011

titel

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

172
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-172] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-172] documenten