33.215

Wijziging begrotingsstaat Financiën 2012 in verband met de instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)Dit wetsvoorstel wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Financiën (IXB) en geeft gevolg aan de bijdragen van Nederland in het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) zoals vastgelegd in het ESM-verdrag. Het ESM is de opvolger van de tijdelijke European Financial Stability Facility (EFSF).

Het voorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat zodat de budgettaire consequenties conform het ESM-verdrag tijdig in de begroting opgenomen zijn. Vanwege het belang hiervan heeft de regering ervoor gekozen om deze wijziging in een aparte suppletoire begroting op te nemen en daarmee niet te wachten tot de reguliere suppletoire begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, die eind mei 2012 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is (TK 33.215, nr. 2) op 24 mei 2012 na hoofdelijke stemming met 100 stemmen voor (CDA, D66, GroenLinks, PvdA en VVD) en 47 stemmen tegen (ChristenUnie, het lid Brinkman, PvdD, PVV, SGP en SP) aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 26 juni en 3 juli 2012. Het voorstel is op 3 juli 2012 na hoofdelijke stemming met 50 stemmen voor (VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en D66) en 23 stemmen tegen (SP, PVV, PvdD, ChristenUnie, SGP, OSF en 50PLUS) aangenomen.

Tijdens de plenaire behandeling door de Eerste Kamer zijn drie moties ingediend: de motie-M. de Graaf (PVV) c.s. over het meer transparant maken van het ESM-instituut (EK 33.221 / 33.220 / 33.215, G), de motie-M. de Graaf (PVV) c.s. over het beginnen van onderhandelingen over een verdragsrechtelijke exitmogelijkheid (EK 33.221 / 33.220 / 33.215, H) en de motie-Reuten (SP) over het vooraf voorleggen van een eventuele wijziging ex artikel 19 van het verdrag (EK 33.221 / 33.220 / 33.215, I).

De motie-M. de Graaf (PVV) c.s. (EK 33.221 / 33.220 / 33.215, G) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV en PvdD stemden voor. De motie-M. de Graaf (PVV) c.s. (EK 33.221 / 33.220 / 33.215, H) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor. De motie-Reuten (SP) over het vooraf voorleggen van een eventuele wijziging ex artikel 19 van het verdrag (EK 33.221 / 33.220 / 33.215, I) is op 3 juli 2012 ingetrokken.

Het ordevoorstel van de fractie van de PvdD om de stemming over de wetsvoorstellen 33.221, 33.220 en 33.215 uit te stellen is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdD en PVV stemden voor.

Dit voorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Goedkeuring wijziging artikel 136 Verdrag werking Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (33.220) en Goedkeuring Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) (33.221).

De Voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, mr. G.J. de Graaf, heeft op 14 juni 2012 het verzoek van elf leden van de Staten-Generaal uit de fracties van de PVV om een Verenigde Vergadering te beleggen over de behandeling van een voorstel tot uitstel van de behandeling van de drie wetsvoorstellen die betrekking hebben op het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), afgewezen.

De Verenigde Vergadering kan volgens de Grondwet alleen wetsvoorstellen behandelen die de Grondwet uitdrukkelijk noemt, bijvoorbeeld toestemming voor een koninklijk huwelijk, benoeming van een regent of het in oorlog verklaren van het Koninkrijk. De Verenigde Vergadering heeft geen grondwettelijke bevoegdheid ten aanzien van deze wetsvoorstellen die betrekking hebben op het ESM. Dit zijn wetsvoorstellen die volgens de Grondwet eerst door Tweede Kamer en daarna door de Eerste Kamer moeten worden behandeld. Geen van beide Kamers heeft ook aanleiding gezien de wetsvoorstellen controversieel te verklaren in het licht van de demissionaire status van het kabinet Rutte.

Op 31 januari 2012 hebben medewerkers van het ministerie van Financiën voor de leden van de vaste commissie voor Financiën een technische briefing over het ESM verzorgd, gevolgd door een verdiepende technische briefing op 5 juni 2012. Na deze laatste briefing heeft de commissie nog schriftelijke antwoorden op tijdens de briefing gestelde vragen ontvangen. Op 18 juli 2012 is het verslag van dit gesprek (EK 33.221 / 33.220 / 33.215, J) gepubliceerd. Ook is van dit gesprek een videoregistratie beschikbaar.


Kerngegevens

ingediend

27 maart 2012

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting ESM)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 30 mei van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 30 mei, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 30 mei van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten