35.348

Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpenDit wetsvoorstel zorgt dat de rechter bij een echtscheiding een regeling kan treffen, waarmee een echtgenoot bevolen wordt mee te werken aan de ontbinding van een religieus huwelijk. Hiermee wil de regering huwelijks gevangenschap tegengegaan. Huwelijkse gevangenschap is een situatie waarin iemand tegen haar of zijn wil in een (religieus) huwelijk blijft, omdat het niet lukt om een ontbinding van dat huwelijk te krijgen.

Met dit voorstel wordt geregeld dat rechtbanken zittingen gesloten jeugdhulp kunnen houden op een locatie waarin de jongere verblijft. Daarmee wordt voorkomen dat de jongere onnodig lang moeten wachten in (het cellencomplex van) de rechtbank.

Ook wordt, nu wettelijk, geregeld dat in spoedeisende gevallen een uitspraak mondeling gedaan kan worden. In die gevallen wordt aan het slot van de zitting mondeling uitspraak gedaan en een verkort ("kop-staart")-vonnis afgegeven voor de tenuitvoerlegging. Pas enkele dagen later wordt dan een afschrift van het volledig gemotiveerde vonnis of de volledig gemotiveerde beschikking verstrekt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 17 november 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 21 februari 2023.

Het voorstel is op 7 maart 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de de aangekondigde novelle 36.123.


Kerngegevens

ingediend

25 november 2019

titel

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

34