35.473

Derde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0Deze derde incidentele suppletoire begroting (ISB) Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 bevat de verwerking van een deel van de in de brief Noodpakket banen en economie 2.0 van 22 mei 2020 (EK 35.420, G met bijlagen) beschreven noodmaatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus in de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2020 (35.300 XV).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A herdruk) is op 30 juni 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 6 juli 2020.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ingediende motie-Kox (SP) over het niet-uitkeren door ondernemingen van bonussen en dividenden in 2020 en 2021 (EK, D) is op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, PVV en PvdD stemden voor.

De motie-Van Rooijen (50PLUS) over een Deltaplan Werk (EK, E) is op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, PVV, PvdD en ChristenUnie stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

26 mei 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 26 mei van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 26 mei, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 26 mei.


Documenten