Met dit voorstel voor een nieuwe Wet inburgering wordt beoogd dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de taal leren en volwaardig aan de Nederlandse samenleving gaan deelnemen, het liefst via betaald werk. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de voornemens in het regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst»PDF-document van het kabinet-Rutte III en aan de voorgenomen uitwerking daarvan in de brief «Hoofdlijnen veranderopgave inburgering» (EK 34.584, I). De uitkomsten van de evaluatie van de huidige Wet inburgering (EK 34.584, H) zijn hierin meegenomen.

In de afgelopen decennia hebben verschillende visies op inburgering en voortschrijdend inzicht over hoe nieuwkomers het best en het snelst volwaardig deel uit kunnen gaan maken van de Nederlandse samenleving, geleid tot een groot aantal wijzigingen in het beleid. Naar de mening van de regering is er nog altijd geen sprake van een stelsel waarin inburgeringsplichtigen adequaat en snel het gewenste einddoel bereiken. Ook het huidige inburgeringsstelsel, wat als doel heeft de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige voor de eigen inburgering te versterken, voldoet hierin niet.

Opeenvolgende wijzigingen van de Wet inburgering, die stamt uit 2007 en in 2013 en in 2017 aanzienlijk is gewijzigd, hebben ervoor gezorgd dat een logische systematiek in die wet ontbreekt. De «veranderopgave inburgering» leidt opnieuw tot een groot aantal wijzigingen in de huidige wet. Daarom is er gekozen voor een nieuwe wet in plaats van de huidige wet te wijzigen.

De huidige Wet inburgering wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de personen op wie deze wet van toepassing was op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze nieuwe wet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A herdruk) is op 2 juli 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: DENK en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 december 2020 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

3 juni 2020

titel

Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

106
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-106] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-106] documenten