Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (28.746), Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (31.467), Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (28.867), Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek (31.065), Herstructurering van de Raad van State (30.585), Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek inzake aanpassing regels bestuur en toezicht naamloze en besloten vennootschappen (31.763), Wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid (30.566), Crisis- en herstelwet (32.127), Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen, Slob en Van der Burg Wet kraken en leegstand (31.560), Inkadering in Winkeltijdenwet van bevoegdheid vrijstellingverlening of toekenning ontheffingsbevoegdheid in verband met toeristische aantrekkingskracht gemeenten (31.728), Novelle inwerkingtreding Crisis- en herstelwet (32.254), Tijdelijke wet pilot loondispensatie (32.165), Wijziging Wetboek militair strafrecht inzake opnemen strafuitsluitingsgrond rechtmatig geweldgebruik militairen (31.487 (R1862)), Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt (31.374), Wet dieren (31.389), Aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid (31.354), Verbetering mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid (30.553), Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure (31.546), Elektronisch patiëntendossier (31.466), Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (31.058); Noot 1: Voorstel controversieelverklaring wetsvoorstellen (nr. 21 blz: 907)