Dinsdag 8 september 2020, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
35450 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (voorjaarsnota)

Voorbereidend onderzoek

6.
Moties tijdelijke huurstop

Motie-Kox (SP) c.s. over de afkeuring van het gevoerde beleid van de minister van BZK inzake een gevraagde tijdelijke huurstop; Motie-Kox (SP) c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2020 inzake moties-Kox c.s. (35431, L)

13.
Rondvraag


Korte aantekeningen