Dinsdag 8 september 2020, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 14:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Start vergadering aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV-BiZa/AZ

6.
Beantwoording regering nadere vraag Europese Klimaatwet

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken en Klimaat inzake beantwoording nadere vraag over het voorstel voor een Europese klimaatwet; EU-voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) COM(2020)80

Bespreking

15.
Rondvraag


Korte aantekeningen