Dinsdag 11 mei 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Ontwerpregeling stikstofreductie en natuurverbetering

Brief van de minister van LNV van 16 april 2021 (35600, V)

Inbreng schriftelijk overleg

16.
Rondvraag


Korte aantekeningen