Dinsdag 5 juli 2022, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 18:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO + EZK/LNV)

3.35608

Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen

Bespreking mogelijkheden voor deskundigenbijeenkomst na het zomerreces

5.Hyperscale datacenters / 32813 AI, AJ en AK

Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van ontwerpbesluit over hyperscale datacentra; Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de Toetsingsrapportage over datacenter Zeewolde; Brief van de minister voor VRO over de uitvoering van twee moties van het lid Koffeman over het datacenter in Zeewolde; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg6.31936, AF

Brief van de minister van I&W over de procedure voor een natuurvergunning en de aanvulling op de passende beoordeling wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol; Luchtvaartbeleid

Bespreking /desgewenst inbreng

8.Rondvraag


Korte aantekeningen