E160055
Laatste revisie: 03-03-2023

E160055 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwenHet voorstel is onderdeel van het winterpakket van de Energie-Unie en heeft als doel om de kosteneffectieve renovatie van bestaande gebouwen te versnellen, het potentieel voor efficiëntiewinst in de bouwsector te benutten en de energiearmoede bij huishoudens te verminderen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: dit E-dossier wordt momenteel NIET ambtelijk geactualiseerd.

nationaal

Op 13 februari 2018 stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een kabinetsappreciatie (34.636, H) over de uitkomst van de triloog van de Europese Raad en het Europese Parlement inzake het voorstel.

Op 20 februari 2018 besloten de commissies om de brief voor kennisgeving aan te nemen en stemde er mee in om het Edossier te sluiten.

Europees

Op 18 april 2018 heeft het Europees Parlement plenair ingestemdPDF-document met het voorstel.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen

document Europese Commissie

COM(2016)765PDF-document, d.d. 30 november 2016

rechtsgrondslag

Artikel 194, lid 2 VWEU

commissies Eerste Kamer


Implementatie

Op 24 februari 2023 informeerde de minister voor VRO de Kamer per brief (34.636, I) dat Nederland een met redenen omkleed advies heeft ontvangen van de Europese Commissie over de implementatie van de richtlijn. Volgens de Europese Commissie is de richtlijn nog niet volledig omgezet.

Richtlijn 2018/844PDF-document van 30 mei 2018 werd gepubliceerd in Pb EU (L156/75) op 19 juni 2018 en trad op 9 juli 2018 in werking. De richtlijn is op 9 maart 2020 middels de wijziging van het Bouwbesluit 2012 geïmplementeerd.

Bron: Stand van zaken implementatie richtlijnen eerste kwartaal 2020


Behandeling Eerste Kamer

Op 13 februari 2018 stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een kabinetsappreciatie (34.636, H) over de uitkomst van de triloog van de Europese Raad en het Europese Parlement inzake het voorstel.

Op 20 februari 2018 besloten de commissies om de brief voor kennisgeving aan te nemen en stemde er mee in om het Edossier te sluiten.

Op 16 januari 2018 bespraken de commissies EZK/LNV en BiZa/AZ de brief aan de Eerste Kamer over de voortgang van de richtlijn (34.636, F) en besloten, op initiatief van het lid Köhler (SP), een gezamenlijke brief aan de regering te sturen met het verzoek de Kamer te informeren over de uitkomst van de triloog inzake dit voorstel en hierover een kabinetsappreciatie te geven.

Op 19 januari 2018 werd de gezamelijke brief (34.636, G) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verstuurd.

Op 18 december 2017 stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief aan de Eerste Kamer over de voortgang van de richtlijn (34.636, F).

Op 20 juni 2017 bepraken de commissies Economische Zaken en Binnenlandse Zaken een brief van de minister van Binnenlandse Zaken die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd inzake de aanpassing van de richtlijn over de energieprestatie van gebouwen (34.636, E) en namen de commissies die brief voor kennisgeving aan.

Op 9 mei 2017 bespraken de commissies Economische Zaken en Binnenlandse Zaken de reacties op het subsidiariteitsbezwaar van de minister en de Europese Commissie en werden deze voor kennisgeving aangenomen.

Op 25 april 2017 stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief aan de Eerste Kamer met de voortgang met betrekking tot het richtlijnsvoorstel inzake de energieprestatie van gebouwen.

De Europese Commissie heeft op 21 april 2017 haar reactie gestuurd op het gemotiveerd advies van de Eerste Kamer over het voorstel.

Op 25 januari 2017 is een gemotiveerd advies over het voorstel aan de Europese Commissie en de andere Europese instellingen gestuurd.

De commissies Economische Zaken en Binnenlandse Zaken hebben op 24 januari 2017 een subsidiariteitsbezwaar vastgesteld op het voorstel. Tijdens de plenaire vergadering is deze zonder stemming vastgesteld.


Behandeling Tweede Kamer

Op 13 februari 2018 stuurde de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief (34.636, 3) met daarin de huidige stand van zaken over het voorstel en gaf in de antwoord op een nog openstaande Kamervraag.

De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 25 april 2017 over de voortgang inzake het voorstel over de energieprestatie van gebouwen. De minister heeft op 6 juni 2017 geantwoord, waarop het verslag van een schriftelijk overleg op 7 juni 2017 is vastgesteld (22.112, 2350).

Op 25 april 2017 stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief over de voortgang met betrekking tot het richtlijnvoorstel (22.112, 2337).

Op 24 januari 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het subsidiariteitsbezwaar op het voorstel.

Op 18 januari 2017 heeft de voorzitter van de commissie Europese Zaken het negatieve subsidiariteitsoordeel van de commissie Wonen & Rijksdienst doorgeleid naar de plenaire vergadering, zodat over het oordeel gestemd kan worden.

De commissie Wonen & Rijksdienst heeft op 16 januari 2017 inbreng geleverd voor een subsidiariteitstoets op het EU-voorstel herziening richtlijn Energieprestaties gebouwen.


Standpunt Nederlandse regering

Op 13 januari 2017 het BNC-fiche aan het parlement toegestuurd.

De herziening van de huidige richtlijn beoogt de kosteneffectieve renovatie van bestaande gebouwen te versnellen, het potentieel voor efficiëntiewinst in de bouwsector te benutten en de energiearmoede bij huishoudens te verminderen. De Europese Commissie verwacht dat dit tot groei van banen en economische groei kan leiden. Ook wil de Europese Commissie een aantal bepalingen vereenvoudigen.

Het kabinet is positief over het stellen van langetermijndoelen rondom CO2-reductie, maar ziet bezwaren voor de subsidiariteit en proportionaliteit van het voorstel. De gedetailleerde bepalingen die de Europese Commissie voorstelt laten volgens de regering weinig ruimte voor lidstaten om zelf te bepalen hoe zij de langetermijndoelen op het gebied van energie en klimaat willen vormgeven. Daarnaast zorgt de gedetailleerdheid van de bepalingen ervoor dat het voorstel een karakter lijkt te krijgen van een verordening in tegenstelling tot een richtlijn. In het BNC-fiche geeft de regering een lijst weer van de bepalingen waarop dit negatieve proportionaliteitsoordeel van toepassing is. Het kabinet ziet daarnaast een lastenverzwaring van 10,4 miljoen euro per jaar voor de publieke sector en is zeer kritisch over de door de Europese Commissie gestelde lastenverlichting voor de private sector van 108,5 miljoen euro per jaar. Het kabinet geeft aan 18 maanden nodig te hebben voor implementatie van de richtlijn, in plaats van de voorgestelde 12 maanden en ziet ''aanzienlijke implicaties voor uitvoering en handhaving van de richtlijn door de nieuwe bepalingen''.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel strekt tot wijziging en actualisering van de Richtlijn energieprestatie van gebouwen uit 2010. Uit een evaluatie is gebleken dat de richtlijn doeltreffend is en dat haar doelstellingen worden verwezenlijkt. Niettemin is er volgens de Europese Commissie ruimte om de werking van sommige bepalingen te verbeteren. Technologische voortuitgang moet worden benut om het koolstofvrij maken van gebouwen te versnellen. De belangrijkste doelstelling van het voorstel is de kosteneffectieve renovatie van bestaande gebouwen te versnellen. Onderdelen van het voorstel zijn onder meer een uitbreiding van de definitie van technische bouwsystemen, verplaatsing van een artikel uit de Richtlijn Energie-efficiëntie naar deze richtlijn, vaststelling van eisen met betrekking oplaadpunten op parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen en invoering van zogenaamde 'slimheidsindicatoren' die eigenaren en huurders bewust moet maken van de waarde van de automatisering van gebouwen en het elektronisch toezicht op technische bouwsystemen.


Behandeling Raad

Op 30 mei 2018 werd de richtlijn ondertekend door de voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitter van de Raad.

Op 14 mei 2018 heeft de Raad het voorstel aangenomen.

Op 26 juni 2017 stelt de raad Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie naar verwachting een Algemene Oriëntatie (een voorlopig standpunt van de Raad) vast ten aanzien van het aanpassingsvoorstel voor de richtlijn energieprestatie van gebouwen.

De Milieuraad besprak op 27 februari 2017 het Winterpakket van de Energie Unie waarin het voorstel over de energieprestaties van gebouwen ook aan de orde kwam.

Op 27 februari 2017 besprak de raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie het Winterpakket van de Energie Unie waar onderhavig voorstel onderdeel van is.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 18 april 2018 heeft het Europees Parlement plenair ingestemdPDF-document met het voorstel.

Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie zijn tot een voorlopig politiek akkoordPDF-document gekomen over het voorstel. Op 17 april 2018 wordt er in het Europees Parlement plenair gestemd over de tekst om het akkoord formeel vast te stellen.

Op 10 november 2017 publiceerde het Europees Parlement een briefingPDF-document over de voortgang van de behandeling van het voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar was 27 januari 2017.

De Italiaanse Senaat stuurde op 15 november 2017 een opinie in het kader van een politiek dialoog naar de Europese Commissie over het voorstel

Het Portugese Parlement heeft op 26 januari 2017 een subsidiariteitstoets gedaan op het voorstel waaruit bleek dat er geen problemen met de subsidiariteit gezien werd.

De Oostenrijkse Federale Raad is op 17 januari 2017PDF-document een politiek dialoog gestart met de Europese Commissie over het voorstel.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen