CXIII

Wijziging Reglement van Orde van de Eerste Kamer in verband met de toevoeging van een hoofdstuk IntegriteitDe Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer heeft naar aanleiding van het verslag van de Tijdelijke Commissie GRECO van 13 mei 2014 (EK CX, A) voorgesteld het Reglement van Orde van de Eerste Kamer te wijzigen. De tijdelijke commissie had aanbevolen het Reglement van Orde aan te vullen met bepalingen betreffende de onderwerpen belangenconflicten, het registreren van geschenken en bepaalde reizen, het geven van gedetailleerdere informatie over de functies naast het lidmaatschap van de Kamer en het omgaan met vertrouwelijke informatie.

Het College van Senioren heeft in zijn vergadering van 10 maart 2015 positief over dit voorstel geadviseerd.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is door de Eerste Kamer op 17 maart 2015 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend. De wijziging trad in werking op 9 juni 2015.

De Eerste Kamer heeft op 29 januari 2019 gedebatteerd over de eigen integriteitregels. Tijdens dat debat werd een drietal moties ingediend. Op 12 februari 2019 vond een voortzetting van het debat met een derde termijn plaats. Tijdens deze voortzetting van de beraadslaging is de motie-Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over onderzoek naar een gedragscode (EK CX, H) ingediend. De op 29 januari 2019 ingediende moties zijn daarna ingetrokken. De motie-Jorritsma-Lebbink c.s. is op 12 februari na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het College van Senioren van de Eerste Kamer had op 18 december 2018 een openbaar rondetafelgesprek gevoerd over onder meer de eigen regels in het Reglement van Orde en de afspraken van fracties afzonderlijk in het kader van het onderwerp Integriteit.

Op 19 februari 2019 heeft de Eerste Kamer de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit ingesteld. Deze commissie heeft als taak de mogelijkheid van een fractie-overstijgende gemeenschappelijke gedragscode integriteit en een instrumentarium ten behoeve van de naleving en interpretatie van deze code te onderzoeken. De commissie zal daarbij de verschillende voorstellen uit het integriteitsdebat van 29 januari 2019 nader bezien, wegen en indien mogelijk en wenselijk modaliteiten daarvan uitwerken. De tijdelijke commissie zal niet later dan 19 april 2019 aan de Kamer rapporteren. De instelling van de commissie was gevraagd in de motie-Jorritsma-Lebbink c.s..

De voorzitter van de tijdelijke commissie heeft op 16 april 2019 het verslag (EK CXXXIV, A) van de werkzaamheden van de commissie, inclusief een concept voor een Gedragscode integriteit Eerste Kamer, aan Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol aangeboden.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij brief van 10 mei 2019 (EK CXXXIV, B) een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer aan de Leden van de Kamer aangeboden. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De Kamer heeft daarbij ingestemd met het verslag van de tijdelijke commissie en geconcludeerd dat de commissie zich van haar taak heeft gekweten en derhalve ophoudt te bestaan.


Kerngegevens

begonnen

10 maart 2015

titel

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

schriftelijke voorbereiding


Documenten