34.302 / 34.303 / 34.304 / 34.305 / 34.306 / 34.276 / 34.360, M

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over het verwerken van de meest actuele data van het CPB in het MICSIM-modelIn deze motie wordt de regering verzocht het CPB te vragen de meest actuele data te verwerken in het MICSIM-model en deze te benutten in arbeidsmarktstudies en berekeningen van werkgelegenheidseffecten van voorgenomen overheidsbeleid.Kerngegevens

nummer 34.302 / 34.303 / 34.304 / 34.305 / 34.306 / 34.276 / 34.360, M
ingediend 21 december 2015
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 22 december 2015. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) P. Ester (ChristenUnie)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
F. Köhler (SP)
M.L.A. van Rij (CDA)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Novelle Belastingplan 2016 (34.360)
Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 (34.306)
Overige fiscale maatregelen 2016 (34.305)
Wet tegemoetkomingen loondomein (34.304)
Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds (34.303)
Belastingplan 2016 (34.302)
Wet uitvoering Common Reporting Standard (34.276)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

Op 8 maart 2016 werd door medewerkers van het Centraal Planbureau (CPB) voor de commissie voor Financiën een technische briefing over de CPB-modellen verzorgd. Ter voorbereiding van de briefing had de commissie via de minister van Economische Zaken op 4 februari 2016 een aantal vragen aan het CPB voorgelegd. De minister heeft de antwoorden bij brief van 1 maart 2016 aangeboden. Van dit schriftelijk overleg heeft de commissie op 4 maart 2016 een verslag (EK 34.302, P) uitgebracht. 

Op 31 mei 2016 vond een deskundigenbijeenkomst over de positie van het CPB in het bestel plaats. Naar aanleiding van de deskundigenbijeenkomst heeft de commissie bij brieven van 14 juni 2016 het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal Cultureel Planbureau(SCP) verzocht hun ideeën schriftelijk kenbaar te maken met betrekking tot mogelijkheden tot versterking van de institutionele inbedding van adviezen en rapporten van de planbureaus uit een oogpunt van pluriformiteit van de input voor Kamerleden. De commissie heeft op 12 juli 2016 de reactie van beide planbureaus en het Centraal Planbureau (CPB) voor kennisgeving aangenomen en ziet met interesse uit naar de uitkomst van de verkenning van de mogelijkheden om in onderlinge samenwerking de Monitor Brede Welvaart tot stand te brengen.