Nieuws uit de commissies: dinsdag 10 april 201811 april 2018

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten die de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 10 april 2018 hebben genomen over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Commissiekamer 2, Eerste Kamer
Meer afbeeldingen

De commissie voor Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer hield een expertmeeting over het initiatiefvoorstel-Jetten over het uit de Grondwet halen (deconstitutionalisering) van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester. Het voorbereidend onderzoek in de Eerste Kamer vindt op 24 april 2018 plaats. Dan wordt vastgesteld of er fracties zijn die - vooruitlopend op de plenaire behandeling - eerst nog schriftelijke vragen willen stellen.

Schriftelijke inbreng

Verdere modernisering Huurcommissie en introductie  verhuurderbijdrage

De commissie Binnenlandse Zaken brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 15 mei 2018 plenair te behandelen.

34.652

Energierekening huishoudens

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van minister Wiebes (EZK) van 21 maart 2018 wordt geleverd door de fracties van SP (Meijer) en GroenLinks (Vos).

34.762, F

Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court)

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler) en CDA (Lokin-Sassen).

34.761

Onderzoek nabestaanden

Inbreng voor schriftelijk overleg over dit onderwerp wordt geleverd door het lid Oomen-Ruijten (CDA).

T02403; 34.775 XVI, F

Verslag nader schriftelijk overleg uitvoering Europese migratieagenda

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en GroenLinks (Strik).

E170030

Voorbereidend onderzoek

Herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken

De commissie Justitie en Veiligheid stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 mei 2018.

34.126

Hamerstuk

Over de volgende wetsvoorstellen hebben commissies blanco eindverslag uitgebracht. Voorgesteld worden deze wetsvoorstellen als hamerstuk af te doen:

Risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie,

34.815

Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

34.666

Implementatie EU-Richtlijn kwaliteit benzine en dieselbrandstof

34.717

Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten

34.803

Sociale media menu


Deel dit item:
Commissiekamer 2, Eerste Kamer
Commissiekamer 2, Eerste Kamer