Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies: dinsdag 2 april 20193 april 2019

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 2 april 2019 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissie J&V dinsdag 2 april 2019
Meer afbeeldingen

Verbetering toezicht, opsporing etc. in de zorg

De voortzetting van de plenaire behandeling van de Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving is voorzien op 14 mei 2019. De minister voor Medische Zorg en Sport is per brief verzocht zijn standpunten uiterlijk 19 april 2019 aan de Kamer te doen toekomen.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 maart 2019 inzake Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie stelt voor nog deze zittingsperiode een korte derde termijn over het wetsvoorstel te houden. De staf gaat na wat een geschikte datum is.

Klimaatwet; initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit, wegens afwezigheid van de minister van EZK op 14 mei 2019, het plenaire debat inzake dit wetsvoorstel - onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen - te verplaatsen. De voorkeur van de commissie gaat uit naar dinsdag 21 mei 2019. 

Schriftelijke inbreng

Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Binnema). De commissie streeft ernaar het wetsvoorstel plenair te behandelen vóór de komende Kamerwisseling, onder het voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen. Voor dit wetsvoorstel heeft de commissie reeds een voorkeur uitgesproken voor behandeling op 21 mei 2019.

Verwijdering asbest

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit naar aanleiding van de bespreking van de deskundigenbijeenkomst asbestverwijdering op 16 april 2019 inbreng voor verslag te leveren voor het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten. De commissie streeft ernaar het wetsvoorstel plenair te behandelen vóór de komende Kamerwisseling, onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen. 

Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (De Bruijn-Wezeman) en D66 (Schnabel).

EU-mandaten voor onderhandelingen met de VS

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit op dinsdag 16 april inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake vragen over EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS. De fractie van SP geeft aan inbreng te leveren.

Bijdrage buitenlandse bedrijven aan onze economie

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 maart 2019 in reactie op brief van 8 februari 2019 over de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie en vestigingsklimaat wordt geleverd door de fracties van SP (Overbeek) en Partij voor de Dieren (Teunissen).

Controle verwerving en voorhanden hebben van wapens

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik).

Mondeling overleg

Digitaledienstenbelasting

Op voorstel van het lid Rinnooy Kan (D66) besluit de commissie Financiën de staatssecretaris van Financiën op 14 mei 2019 van 15.00-16.00 uit te nodigen voor een mondeling overleg inzake digitaledienstenbelastingPDF-document. Op verzoek van het lid Van Rij (CDA) wordt het mondeling overleg uitgebreid met enkele andere onderwerpen (OESO-verband).

Evaluatie Politiewet

De commissie Justitie en Veiligheid had dinsdag 2 april een mondeling overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over de evaluatie van de Politiewet 2012.

Europees asielstelsel

De commissie Immigratie en Asiel had dinsdag 2 april een mondeling overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over een gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Divers

Spoedreparatie fiscale eenheid

De commissie Financiën besluit, onder voorbehoud van tijdige beantwoording, de staatssecretaris uit te nodigen op 16 april 2019 voor de plenaire behandeling van Wet spoedreparatie fiscale eenheid.

Sociale media menu


Deel dit item:
Commissie J&V dinsdag 2 april 2019
Commissie J&V dinsdag 2 april 2019