33.980

Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorgDit voorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van de gezondheidszorg met als doel de mogelijkheden voor zorgverzekeraars en de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) om fraude tegen te gaan te vergroten.

Het zorgstelsel wordt enerzijds vorm gegeven door wettelijke ­bepalingen en anderzijds door privaatrechtelijke overeenkomsten ­tussen ziektekostenverzekeraar en zorgaanbieder. De uitvoering van de zorgverzekering, aanvullende en vrijwillige ziektekostenverzekeringen wordt ook vorm gegeven door privaatrechtelijke overeenkomsten tussen patiënt en zorgaanbieder en tussen verzekerde en ziektekostenverzekeraar.

Het is van groot belang dat ­patiënt/verzekerde, zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar in staat zijn of worden gesteld de nakoming en naleving van die overeenkomsten te controleren en te handhaven. Door het deels private karakter van het Nederlandse zorgstelsel moet bij het voorkomen en bestrijden van onrechtmatig of frauduleus gedrag eerst worden uitgegaan van de handhaving en naleving van de onderlinge overeenkomsten tussen patiënt/verzekerde, zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar. Daartoe wordt de juridische basis voor interne en externe controle door accountants en voor de formele en materiële controle door ziektekostenverzekeraars versterkt. Dit wetsvoorstel voorziet ook in de verplichting voor zorgaanbieders om de voor de controle door verzekeraars noodzakelijke tarief- en prestatiegegevens te verstrekken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is 13 september 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, Van Vliet, Houwers, VVD, SGP, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 6 november 2018 het eindverslag uitgebracht. De plenaire behandeling in eerste termijn vond plaats op 17 december 2018. De behandeling is op verzoek van de minister voor Medische Zorg aangehouden. De minister wilde zich beraden over het wetsvoorstel.

De voortzetting van de plenaire behandeling is voorzien voor 14 mei 2019. De minister voor Medische Zorg en Sport (MZS) is per brief (EK, I) verzocht zijn standpunten uiterlijk 19 april 2019 aan de Kamer te doen toekomen. De commissie bespreekt op 23 april 2019 het vervolg van de behandeling van het voorstel.


Kerngegevens

ingediend

30 juni 2014

titel

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

 • Dit wetsvoorstel voorziet ook in (betere) mogelijkheden voor de zorgautoriteit om:
  • verzekerden betere overzichten te laten krijgen over nota’s, eigen risico en eigen betalingen;
  • bestuursrechtelijk op te treden tegen nota’s voor niet geleverde zorg (spooknota’s);
  • handhavingbesluiten (aanwijzingen en bestuurlijke sancties) openbaar te maken, ook als deze zijn opgevolgd;
  • een last onder dwangsom op te leggen bij een weigering mee te werken aan een toezichtonderzoek van de zorgautoriteit;
  • de mogelijkheid bij toezichtonderzoek bewijs veilig te stellen door verzegeling, en
  • gegevens uit te wisselen met de bij fraudebestrijding betrokken overheidsinstanties.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten

Sociale media menu


Volg via