Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies: dinsdag 28 mei 201929 mei 2019

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 28 mei 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat hier op de website van de Eerste Kamer in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Schriftelijke inbreng

Commissiekamer 2 in de Eerste Kamer
Meer afbeeldingen

Verhoging inkomensgrens kindgebonden budget voor paren

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de PvdA-fractie (Sent).

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

WRR-rapport "Weten is nog geen doen"

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Fiers).

Hamerstukken

Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Divers

Fosfaatrechten

De Kamer heeft via de Voorzitter van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een gemotiveerd verzoek ontvangen medewerking te verlenen aan zeer spoedige afdoening van het momenteel nog bij de Tweede Kamer in behandeling zijnde wetsvoorstel Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht, bij voorkeur nog vóór de aanstaande Kamerwisseling. De commissie staat welwillend tegenover dit verzoek. 

Gelet op het plenaire vergaderschema van de Tweede Kamer, zal het wetsvoorstel mogelijk op woensdag 29 mei 2019 de Eerste Kamer bereiken. Uitgaande van dat schema besluit de commissie uiterlijk vrijdag 31 mei 2019 8 uur uur inbreng te leveren voor verslag en het stuk nog dezelfde dag via een korte e-mailprocedure vast te stellen. De commissie hecht aan een zo spoedig mogelijke beantwoording en besluit de minister te verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag bij voorkeur de dag na vaststelling van het verslag aan de Kamer te doen toekomen, zodat woordvoerders vóór maandag 3 juni 2019 10 uur kunnen laten weten of zij een plenair debat over het wetsvoorstel wensen op dinsdagochtend 4 juni 2019. 

Fiscale maatregel rijksmonumenten

Het lid Van Rij (CDA) geeft - naar aanleiding van de behandeling van de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten en de toezegging - aan dat er in de praktijk verwarring blijkt te zijn over de uitleg van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De commissie besluit dit onderwerp via de griffie onder de aandacht te brengen van de leden van de nieuwe commissie OCW, zodat deze desgewenst hierover met de regering in overleg kunnen treden.

Onderwijstijd in Engelse, Duitse of Franse taal voor primair onderwijs

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 22 mei 2019 inzake aanbieding rapport Kwaliteitskeurmerken vvto. Het lid Bruijn (VVD) geeft aan dat hij vanwege zijn voorzitterschap van de adviesraad van Nuffic niet het woord kan voeren over dit onderwerp. De commissie besluit de minister per brief om een reactie op het rapport Kwaliteitskeurmerken vvto te vragen.

Motie-Van Apeldoorn (SP) verkennende analyse Europese marktordening

De commissie Europese Zaken neemt kennis van de kabinetsappreciatie van het SER-advies "Prioriteiten voor een fair Europa", die de Eerste Kamer op 24 mei 2019 in afschrift heeft ontvangen naar aanleiding van een toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken tijdens de Algemene Europese Beschouwingen. In de kabinetsappreciatie wordt verwezen naar de aangehouden motie-Van Apeldoorn c.s. (35078, D). De indiener van de motie geeft aan de motie nog aan te willen houden.

Sociale media menu


Deel dit item:
Commissiekamer 2 in de Eerste Kamer
Commissiekamer 2 in Eerste Kamer