Nieuws uit de commissies dinsdag 2 juli 2019De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 2 juli 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat hier op de website van de Eerste Kamer in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De commissie Financiën (FIN) ontving 2 juli staatssecretaris Snel van Financiën voor een kennismakingsgesprek
Grotere versie foto

Kabinetsreactie eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluit de bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 met het kabinetsstandpunt over het eindrapport staatscommissie parlementair stelsel aan te houden tot 24 september 2019. De voorzitter van de commissie neemt contact op met zijn collega in de Tweede Kamer over de wijze van behandeling aldaar. Reeds gestelde schriftelijke vragen van de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer worden aan de agenda van 24 september toegevoegd.

Schriftelijke inbreng

Efficiëntere en meer democratische EU-besluitvorming energie- en klimaatbeleid

De leden van de fracties van FVD (Rookmaker), GroenLinks (Vendrik), PvdA (Sent) en PVV (Faber-Van de Klashorst) leveren inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg naar aanleiding van Commissiemededeling over een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU. De conceptbrieven zullen per e-mail onder de leden worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

Deactivering quotumheffing

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de PvdA-fractie van PvdA (Sent); de fractie van GroenLinks sluit zich hierbij aan.

Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en SP (Janssen). De fractie van de PvdA sluit zich aan bij de vragen van beide fracties.

Aanpassing wetten in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (De Blécourt-Wouterse).

Discussienota duurzamer Europa tegen 2030

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie naar aanleiding van het nader schriftelijk overleg met de Commissie inzake politiek dialoog over de discussienota: "Naar een duurzaam Europa in 2030'' wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en Partij voor de Dieren (Teunissen).

Toezegging Aanpak huisjesmelkers

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï).

Toezegging Constructie verduurzaming basisscholen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en PvdA (Koole).

Hamerstuk

Invoering van de Wzd-functionaris

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De commissie Financiën (FIN) ontving 2 juli staatssecretaris Snel van Financiën voor een kennismakingsgesprek
Afbeelding 1 - De commissie Financiën (FIN) ontving 2 juli staatssecretaris Snel van Financiën voor een kennismakingsgesprek