Nieuws uit de commissies dinsdag 9 juli 2019De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 9 juli 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat hier op de website van de Eerste Kamer in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissiekamer 2 in Eerste Kamer
Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Toepassing Rijkscoördinatieregeling project 'militair radarstation Herwijnen'

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de regering over het Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Koole), ChristenUnie (Huizinga) en PvdD (Teunissen).

Ontwerpbesluit wijziging toetsingskader pensioenfondsen

Inbreng voor schriftelijk overleg over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Van Gurp) en de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

Wachttijden voor transgenderzorg

Brieven van de minister voor Medische Zorg en Sport van 29 mei 2019 inzake kwartiermaker transgenderzorg en van 28 juni 2019 over de voortgang. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Gerkens) en SGP (Van Dijk).

VN Migratiecompact en VN Vluchtelingencompact

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake het VN Vluchtelingencompact. Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de FVD-fractie (Nanninga) en van de PVV-fractie (Van Hattem).

Reductie kinderarmoede

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019. Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Ganzevoort).

Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi"

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen). De SP-fractie sluit zich aan bij de vragen van de GroenLinks-fractie.

Gezichtsbedekkende kleding bij manifestaties en demonstraties

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 inzake uitvoering motie-Schalk c.s. wenst de SGP-fractie (Schalk) een nadere vraag te stellen.

Wet medische hulpmiddelen

De commissie besluit de inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag te verplaatsen naar 10 september 2019. De fractie van D66 (Bredenoord) levert inbreng, waarbij de fracties van CDA en PvdA zich aansluiten.

Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel. De commissie besluit op 10 september 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Inbreng zal worden geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van EZK van 2 juli 2019 op verzoek van het lid Van Hattem (PVV), op 10 september 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Fiscale beleidsagenda 2019

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van de Fiscale beleidsagenda 2019. De leden van de SGP (Schalk) leveren inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg.

Hamerstuk

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2019 (voorjaarsnota)

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. De fractie van FVD zal aantekening vragen.

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2019 (voorjaarsnota)

De commissie Financiën brengt (blanco) eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Wet fiscale arbitrage

De commissie Financiën brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Wijziging Wet langdurige zorg om personen met een psychische stoornis toegang te bieden tot deze wet

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (voorjaarsnota)

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Divers

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit de procedure aan te houden tot 10 september 2019, wanneer alle wet- en regelgevingsproducten inzake de stelselwijziging van het omgevingsrecht die op dit moment ter behandeling voorliggen in de Eerste Kamer, geagendeerd zullen worden ter bespreking van de behandelingsprocedure.

Eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst

De commissie besluit de staatssecretaris uit te nodigen voor een Mondeling Overleg inzake de Belastingdienst en de Eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst te betrekken bij dit MO. Tevens besluit de commissie om voorafgaand aan het MO in schriftelijk overleg te treden met de regering, met een inbrengdatum op 8 oktober 2019. Het MO zal bij voorkeur plaatsvinden voor de Algemene financiële beschouwingen op 19 november 2019 in de Eerste Kamer.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissiekamer 2 in Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Commissiekamer 2 in Eerste Kamer