Nieuws uit de commissies dinsdag 5 november 20197 november 2019

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 5 november 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Mondeling overleg van de commissies BDO en IWO met staatssecretaris Visser (Defensie)
Meer afbeeldingen

Algemeen

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

De commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft kennisgenomen van de brief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat van 1 november 2019 en besluit, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, te streven naar een plenair debat over dit wetsvoorstel in december 2019.

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie Binnenlandse Zaken / Algemene Zaken besluit dat voor het gesprek met de voormalige leden van de staatscommissie op 10 december 2019 alle voormalige leden die wensen deel te nemen kunnen participeren. Het gesprek is openbaar. Verder besluit de commissie naar aanleiding van de aanvaarding van de motie-Schalk c.s. de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief te sturen met de vraag hoe de regering deze motie zal uitvoeren. In de brief wordt ook het behandeltraject voor het rapport van de staatscommissie geschetst zoals de commissie dat voor ogen heeft.

Schriftelijke inbreng

Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), FVD (Van Wely), CDA (Rietkerk), GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich) en PvdA (Recourt).

Voortgangsrapportage Natuur over 2018

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 oktober 2019 wordt geleverd door de fracties van het CDA (Rietkerk), gezamenlijk door GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Recourt), en door de Partij voor de Dieren (Koffeman).

CDM-advies 'Analyse boetes bij overtreding Meststoffenwet'

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van het nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Prins) en de PvdA (Recourt). De fractie van het CDA sluit zich aan bij de vragen van de PvdA.

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en PvdA (Sent).

Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de CDA-fractie (Essers).

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

Inbreng voor nader voorlopig verslag zal worden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

Toezeggingen omgevingsrecht

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit drie toezeggingen naar aanleiding van de brief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 oktober 2019 in reactie op de brief van 3 oktober 2019 als openstaand te beschouwen en opnieuw te agenderen op 3 december 2019. Voorts besluit de commissie in nader schriftelijk overleg te treden over toezegging T02442. Het lid Kluit (GroenLinks) zal hiervoor inbreng leveren.

Mondeling overleg

Militair radarstation Herwijnen

De commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) voerden mondeling overleg met staatssecretaris Visser van Defensie over het besluit van de staatssecretaris tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project Militair Radarstation Herwijnen.

Evaluatie langdurige zorg

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt dinsdag 21 januari 2020 op een nog nader te bepalen tijdstip een mondeling overleg met minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg.

Divers

Reductie van kinderarmoede

De commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Koninkrijksrelaties overwegen op korte termijn een mondeling overleg te voeren met staatssecretaris Van Ark van SZW over de reductiedoelstelling kinderarmoede, zo nodig gevolgd door een plenair debat. Een definitief besluit ter zake zal worden genomen na afronding van de voortzetting van het AO Armoede- en Schuldenbeleid, dat gepland is op 14 november a.s. in de Tweede Kamer.


Deel dit item:
Mondeling overleg van de commissies BDO en IWO met staatssecretaris Visser (Defensie)
Mondeling overleg van de commissies BDO en IWO met staatssecretaris Visser (Defensie)