Nieuws uit de commissies dinsdag 15 december 2020De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 15 december 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Stikstofreductie en natuurverbetering

Brieven van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 december 2020 inzake de behandeling van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering en inzake voorhang van een ontwerpbesluit

De commissie Economische Zaken/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt voor het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering te agenderen op 12 januari 2021 onder voorbehoud van aanvaarding van dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer voor het kerstreces.

Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2020 inzake spoedige behandeling Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 besluit de commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken het wetsvoorstel op 12 januari 2021 voor procedure én voorbereidend onderzoek te agenderen. Zij streeft naar plenaire afhandeling uiterlijk 26 januari 2021.

Schriftelijke inbreng

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), CDA (Oomen-Ruijten; mede namens de fracties van GroenLinks, PvdA en 50PLUS) en 50PLUS (Van Rooijen). Bij tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag, woensdag 6 januari 2021, 16.00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op dinsdag 12 januari 2021 (desgewenst inclusief stemmingen).

Commissiemededeling: Strategie voor duurzame chemische stoffen - Op weg naar een gifvrij milieu

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Recourt (PvdA) en Janssen (SP).

Evaluatie Wet dieren

Door de fractie van GroenLinks (Kluit) wordt inbreng geleverd voor schriftelijk overleg over de evaluatie van de Wet dieren) in relatie tot de Omgevingswet.

Divers

Voortgangsbrief Omgevingswet november 2020

Brief - met bijlagen - van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 november 2020

De commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten één brief te sturen met zowel procedurele als inhoudelijke vragen naar aanleiding van de voortgangsbrief Omgevingswet november 2020 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 november 2020. De conceptbrief zoals deze geagendeerd staat, zal op enkele onderdelen aangepast worden en na afstemming met de voorzitter van de gecombineerde commissievergadering verstuurd worden.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden