Nieuws uit de commissies dinsdag 9 november 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 9 november 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissiekamer Eerste Kamer
Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Soeharno), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), SP (Kox), SGP (Schalk) en OSF (Raven). Het voorstel wordt gezamenlijk behandeld met het voorstel Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35670).

Definitieve invoering nieuwe stembiljet kiezers buiten Nederland

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Soeharno), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), SP (Kox), SGP (Schalk) en OSF (Raven). Het voorstel wordt gezamenlijk behandeld met het voorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (35455).

Brief minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de eerste rapportage van de periodieke peiling van de ambities kinderarmoede;

Verslag schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de rapportage aangaande het realiseren van de toegezegde kwantitatieve reductie van armoede onder kinderen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) de SP-fractie en PvdA-fractie gezamenlijk (Kox/Vos) en de ChristenUnie-fractie (Ester).

Fit for 55-pakket

De commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving bespreken de geagendeerde conceptbrief aan de Europese Commissie. De fracties van Fractie-Nanninga, FVD, 50PLUS, SGP en Fractie-Otten sluiten zich aan bij de vragen van de fractie van de VVD. De fractie van het CDA sluit zich gedeeltelijk aan bij de vragen van de VVD en wenst aanvullende inbreng te leveren voor de brief aan de Europese Commissie.

Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), D66 (Pijlman), de PVV (Bezaan) en de ChristenUnie (Verkerk)

Verslag schriftelijk overleg met staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport ‘Om de leefomgeving

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de SP (Janssen) gezamenlijk. 

Strategisch Prognoseverslag 2021

De leden van de fractie van de PVV (Faber-Van de Klashorst) leveren inbreng voor een schriftelijk overleg met de regering.

Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Vendrik).

Hamerstuk

Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Corona

Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19

De commissies Justitie en Veiligheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluiten inbreng voor verslag te leveren op 12 november 2021. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stellen zij voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te laten plaatsvinden op 23 november 2021.

De commissies besluiten tevens een brief aan de Tweede Kamer en aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te sturen over de termijn van behandeling van het wetsvoorstel tot heden.

Blokkeren coronatoegangsbewijzen

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 november 2021 ter aanbieding van de ministeriële regeling inzake het blokkeren van coronatoegangsbewijzen

De commissies Justitie en Veiligheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluiten de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 november 2021 te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19.

Divers

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie Binnenlandse Zaken / Algemene Zaken voerde mondeling overleg met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen naar aanleiding van een Algemene Maatregel van Bestuur die momenteel ‘voorhangt’ bij de Kamer. Onderwerpen die aan de orde kwamen: stand van zaken bij de proefprojecten, de verdeling van bevoegdheden en de oplevering.

Wetgeving gedwongen zorg

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport voerde mondeling overleg met staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de stand van zaken inzake (reparatie) wetgeving gedwongen zorg.

Toetsing regeldruk

De commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kreeg een mondelinge toelichting van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) op het Jaarverslag 2020 van het college. Hierbij waren namens het collega aanwezig: Marijke van Hees, Eric Jansen de Jonge en Rudy van Zijp.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissiekamer Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Commissiekamer Eerste Kamer