Nieuws uit de commissies dinsdag 16 november 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 16 november 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissiekamer Eerste Kamer
Grotere versie foto

Corona

Ingediende en aangekondigde wetgeving verbrede inzet coronatoegangsbewijzen

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 2021

De commissies Justitie en Veiligheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken; Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; en Sociale Zaken en Werkgelegenheid bespreken de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 2021 over ingediende en aangekondigde wetsvoorstellen betreffende de verbrede inzet van coronatoegangsbewijzen.

Ten aanzien van het wetsvoorstel Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen besluiten de commissies 23 november 2021 de procedure te bespreken indien het wetsvoorstel deze week aanvaard wordt door de Tweede Kamer.

Ten aanzien van de overige drie wetsvoorstellen, die thans nog niet zijn ingediend bij de Tweede Kamer, besluiten de commissies het in voornoemde brief verwoorde spoedverzoek van de minister van VWS opnieuw te bezien als de desbetreffende wetsvoorstellen bij de Eerste Kamer voor procedure voorliggen.

Divers

Belastingplan 2022;

Overige fiscale maatregelen 2022;

Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking;

Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen;

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting;

De commissie Financiën bevestigt het eerder vastgestelde behandeltijdpad voor het Belastingplan 2022: voorbereidend onderzoek op 23 november 2021, ontvangst memorie van antwoord op 26 november 2021, inbreng verslag op 30 november 2021, ontvangst nota naar aanleiding van het verslag op 3 december 2021, plenair debat op 13/14 december 2021 - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.

Brief van de Autoriteit Persoonsgegevens met advies over het gewijzigde wetsvoorstel

De commissie Justitie en Veiligheid neemt kennis van het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens van 9 november 2021 en besluit dit te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447), die zal aanvangen wanneer ook de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel is ontvangen.

Voorts besluit de commissie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid te informeren naar een eventuele aanpassing van het wetsvoorstel naar aanleiding van het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissiekamer Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Commissiekamer Eerste Kamer