Stemming moties Eerste tranche Wijziging Wet publieke gezondheidVerslag van de vergadering van 23 mei 2023 (2022/2023 nr. 33)

Aanvang: 14.11 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Eerste tranche Wijziging Wet publieke gezondheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan,

te weten:

  • de motie-Van Hattem c.s. over het afschalen van de A-status van COVID-19 (36194, letter L);
  • de motie-Nicolaï c.s. over toetsing van de effectiviteit van de maatregelen (36194, letter N);
  • de motie-Nicolaï c.s. over het denken in scenario's en het organiseren van tegenspraak (36194, letter P);
  • de motie-Otten c.s. over het wegwerken van de achterstanden bij de afhandeling van Woo-verzoeken (36194, letter Q);
  • de motie-Van Hattem c.s. over het openbaar maken van contracten (36194, letter R);
  • de motie-Van Hattem c.s. over maatregelen die al in het staatsnoodrecht zijn verankerd (36194, letter S);
  • de gewijzigde motie-Van Hattem c.s. over zorgen dat data rond coronamaatregelen openbaar beschikbaar zijn (36194, letter U, was letter T);
  • de motie-Van Hattem c.s. over aanvullend ontvangen kritiekpunten van wetenschappers (36194, letter V);
  • de gewijzigde motie-Nicolaï c.s. over een grondslag voor een vaccinatiebewijs (36194, letter W, was letter O);
  • de motie-Van Hattem c.s. over zorgen dat data rond coronamaatregelen openbaar beschikbaar zijn (36194, letter X).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wij gaan thans over tot de stemmingen.

Wij stemmen om te beginnen over de motie 36194, letter L, de motie van het lid Van Hattem c.s. over het afschalen van de A-status van COVID-19. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Nicolaï.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï i (PvdD):

Voorzitter. We hebben heel veel moties. Is het verstandig dat ik nu over alle moties iets zeg, of is het verstandiger dat ik dat per motie doe?

De voorzitter:

U kunt het ook in één keer doen, als u het kort houdt.

De heer Nicolaï (PvdD):

Dan zal ik het in één keer doen.

De motie met letter L gaat over het afschalen van COVID-19. Ik heb aan de minister gevraagd: is COVID-19 een A-ziekte en kan een variant eventueel ook een A-ziekte zijn? Het antwoord was dat je per variant een A-ziekte kan aanwijzen. Dat bevreemdde mij ten zeerste, maar ik ga er even van uit dat dit vanuit het gezichtspunt van de indiener niet het geval is. We hebben het over de A1-ziekte zoals die nu is aangewezen; die moet afgeschaald worden. Daar zal mijn fractie voor kunnen stemmen.

De volgende motie is de motie met letter S, ook een motie van de heer Van Hattem, waarin wordt gesteld dat de avondklok als maatregel niet op de Wpg zou kunnen worden gebaseerd. Wij denken — zo hebben we het ook in het debat naar voren gebracht — dat het juist van groot belang is dat alle maatregelen die iets te maken hebben met het bestrijden van de pandemie uitsluitend op de Wpg mogen worden gebaseerd. Wij zullen dus tegen deze motie stemmen. Als de maatregel wel op de Wpg is gebaseerd, dan hebben wij in ieder geval meer zeggenschap dan wanneer de bijzondere wet wordt gebruikt die in het verleden een keer gebruikt is.

Dan komen we bij de motie met letter R, waarin wordt gesteld dat de minister weigert om contracten openbaar te maken en waarin het kabinet wordt opgedragen om die contracten zo snel mogelijk openbaar te maken. Ik weet niet wat er in die contracten staat. Als daar uitdrukkelijk de clausule in staat dat de Nederlandse regering niet bevoegd is om die openbaarheid te geven, dan denk ik dat wij de regering niet in een motie kunnen oproepen om iets onrechtmatigs te doen. Daar zullen wij dus tegenstemmen.

De gewijzigde motie met letter T, die zojuist is voorgelezen, kunnen wij steunen. De verderstrekkende motie heeft betrekking op een toevoeging die in de oorspronkelijke motie van de heer Van Hattem met letter T niet stond. Dit is een hele belangrijke toevoeging. Als ik het goed heb begrepen, zegt de heer Van Hattem eigenlijk dat we vandaag gaan beslissen of de wet wel of niet wordt aangenomen. De tweede fase is de inwerkingstelling. Als ik de motie met letter U goed heb begrepen, dan zegt hij dat als je de motie in werking gaat stellen — dus als je de motie gaat toepassen — je er zeker van moet zijn dat de maatregelen die je eventueel gaat toepassen, een deugdelijke grondslag hebben. Daarvoor is vereist dat je kunt beschikken over evaluaties. Dat is een goede zaak en die zullen wij steunen.

De voorzitter:

Dank u wel. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Nanninga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga i (Fractie-Nanninga):

Dank, voorzitter. Ik doe nu graag een stemverklaring over de moties; over het wetsvoorstel doe ik dat straks apart. De moties met letters U en X kunnen wij steunen met de uitleg van de heer Van Hattem erbij dat het dus niet een uitsluiting is van het inschakelen van private partijen, maar wel de omgang met data ten opzichte van private partijen. Met die kanttekening steunen wij deze moties.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Nanninga. De heer Verkerk namens de ChristenUnie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Verkerk i (ChristenUnie):

De fractie van de ChristenUnie zal de motie met letter N steunen. Zij onderschrijft de noodzaak dat de minister bij het vaststellen van maatregelen moet aangeven waarom de maatregel geschikt is. Onze fractie interpreteert deze motie mede vanuit de beantwoording van de vragen die door onze fractie zijn gesteld over de uitdrukking "daadwerkelijk geschikt". Ik verwijs hiervoor naar de nadere memorie van antwoord van 14 april 2023.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Verkerk. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Van Hattem, maar dan natuurlijk niet over zijn eigen moties.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Hattem i (PVV):

Uiteraard, voorzitter, maar wel over de motie Nicolaï met letter P. Uiteraard is het belangrijk dat er tegenspraak wordt georganiseerd en dat er voldoende deskundigen bij betrokken worden. De heer Nicolaï stelt alleen dat daarvoor allerlei kunstenaars, filmmakers en dergelijke ingezet zouden moeten worden. Wij vinden dat niet de meest geschikte categorie. Deze motie zullen we dus niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Van der Voort namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van der Voort i (D66):

Voorzitter. Na uitvoerig beraad heeft onze fractie besloten om voor de motie met letter N te stemmen, maar we volgen daarin met nadruk de interpretatie zoals de minister die heeft verwoord in zijn appreciatie, dat alles past bij zorgvuldigheid en rechtmatigheid, wat de D66-fractie altijd voorstaat.

De voorzitter:

Dank u wel. Wenst een van de andere leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan gaan wij nu eerst stemmen over de motie 36194, letter L, de motie van het lid Van Hattem c.s. over het afschalen van de A-status van COVID-19.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (36194, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36194, letter N, de motie van het lid Nicolaï c.s. over toetsing van de effectiviteit van de maatregelen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Nicolaï c.s. (36194, letter N).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36194, letter P, de motie van het lid Nicolaï c.s. over het denken in scenario's en het organiseren van tegenspraak. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Nicolaï c.s. (36194, letter P).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, D66, Fractie-Otten, de PVV, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36194, letter Q, de motie van het lid Otten c.s. over het wegwerken van de achterstanden bij de afhandeling van Woo-verzoeken. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (36194, letter Q).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 36194, letter R, de motie van het lid Van Hattem c.s. over het openbaar maken van contracten. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (36194, letter R).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Otten, de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36194, letter S, de motie van het lid Van Hattem c.s. over maatregelen die al in het staatsnoodrecht zijn verankerd. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (36194, letter S).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36194, letter U, de gewijzigde motie van het lid Van Hattem c.s. over zorgen dat data rond coronamaatregelen openbaar beschikbaar zijn. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Hattem c.s. (36194, letter U, was letter T).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36194, letter V, de motie van Van Hattem c.s. inzake een reactie van het kabinet op een brief van wetenschappers. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (36194, letter V).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36194, letter W, de gewijzigde motie van het lid Nicolaï c.s. over de grondslag voor een vaccinatiebewijs. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Nicolaï c.s. (36194, letter W, was letter O).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 36194, letter X, van het lid Van Hattem inzake openbare beschikbaarheid. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem (36194, letter X).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.