34.255

Initiatiefvoorstel-Lodders Wet verbeterde premieregelingDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Lodders (VVD) wijzigt de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet loonbelasting 1964. Het voorstel strekt tot een verbetering van het als te beperkend ervaren wettelijk kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten (premieregelingen). Door de voorgestelde wijzigingen kan pensioenkapitaal dat in het kader van een premieregeling is opgebouwd, in de uitkeringsfase (deels) risicodragend worden belegd. Doorbeleggen leidt naar verwachting tot een hoger pensioenresultaat en maakt het pensioen minder afhankelijk van de rentestand op de pensioeningangsdatum.

Met de tweede nota van wijziging (TK, 12), aangeboden bij brief van 29 februari 2016 (TK, 11), heeft de initiatiefneemster op verzoek van de Tweede Kamer in overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid delen uit het vergelijkbare voorstel Wet variabele pensioenuitkering (34.344) van de regering overgenomen in haar eigen initiatiefvoorstel. Naar aanleiding van deze integratie heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het wetsvoorstel 34.344 bij brief van 11 november 2016 (TK, 11) ingetrokken.

Vóór de integratie van de wetsvoorstellen luidde de citeertitel van het onderhavige initiatiefvoorstel 'Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden'.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 10 maart 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en PVV stemden voor.

De tijdens de plenaire behandeling van het voorstel ingediende gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over onderzoek naar de manier waarop pensioenfondsen hun deelnemers variabele uitkeringen kunnen bieden in het geval van vrijwillige pensioenregelingen (EK, N) is op 14 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP, D66 en PVV stemden voor. De motie-Rinnooy Kan (D66) c.s. over het eenmalig gunnen van een onbeperkt shoprecht aan pensioengerechtigden die kiezen voor een variabel vervolg op hun pensioeningangsdatum (EK, K) is op 14 juni 2016 aangehouden. De motie is op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

Op 5 april 2016 werd voor de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) door medewerkers van het ministerie van SZW een (besloten) technische briefing over het wetsvoorstel verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

14 juli 2015

titel

Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

80
Bladeren:
[1-50] [51-80] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-80] documenten