35.520

Wet verandering koppeling AOW-leeftijdDit voorstel wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW-leeftijd. De huidige 1-op-1-koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting zal worden vervangen door een 2/3-koppeling, waarmee naar het oordeel van het kabinet een evenwichtigere verhouding ontstaat tussen winst in levensverwachting en de leeftijd waarop het recht op ouderdomspensioen op grond van de AOW ontstaat.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 10 november 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, FVD en Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Van Pareren, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, ChristenUnie, PvdD, D66, OSF, PvdA en 50PLUS.

Tegen: FVD en PVV.

De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ingediende motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden voor een met het Italiaanse Quota 100-stelsel vergelijkbare regeling (EK, B) is op 1 december 2020 aangehouden.


Kerngegevens

ingediend

7 juli 2020

titel

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten