E200009
Laatste revisie: 10-12-2020

E200009 - Commissiemededeling: EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)In deze mededelingPDF-document van de Europese Commissie wordt de eerste EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers van strafbare feiten voor de jaren 2020-2025 beschreven, ter versterking van het kader voor de ondersteuning en bescherming van deze slachtoffers en ter waarborging dat dit kader crisisbestendig is.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 30 november 2020 heeft de Europese Commissie een antwoordbrief gestuurd (35.588, C) in het kader van de politieke dialoog die de commissie J&V op 6 oktober 2020 is begonnen. De commissie besprak de brief op 8 december 2020 en besloot deze te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35.349).

Europees

De mededelingPDF-document werd op 24 juni 2020 gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)

document Europese Commissie

COM(2020)258PDF-document, d.d. 24 juni 2020

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 30 november 2020 heeft de Europese Commissie een antwoordbrief gestuurd (35.588, C) in het kader van de politieke dialoog die de commissie J&V op 6 oktober 2020 is begonnen. De commissie besprak de brief op 8 december 2020 en besloot deze te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35.349).

Op 18 november 2020 is het antwoord van de minister voor Rechtsbescherming ontvangen. Het verslag van een schriftelijk overleg (35.588, B) besprak de commissie J&V op 24 november 2020 en besloot deze te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35.349).

Op 6 oktober 2020 is de brief met vragen over de Commissiemededeling naar de Europese Commissie verstuurd (35.588, A).

Op 1 oktober 2020 is de brief met vragen over de EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers aan de minister voor Rechtsbescherming verstuurd.

Op 8 september 2020 leverde de fracties van GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich) en SP (Janssen) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

Op 30 juni 2020 besloot de commissie om het voorstel in behandeling te nemen en op 8 september 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


Standpunt Nederlandse regering

Op 4 september 2020 stuurde de regering een BNC-fiche met daarin het Nederlandse standpunt ten aanzien van de mededeling aan de Kamer.

De grondhouding ten aanzien van de bevoegdheid beoordeelt de regering positief. Hierbij geeft de regering aan dat op het terrein van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht is sprake van een gedeelde bevoegdheid tussen de EU en de lidstaten (artikel 4, lid 2, sub j, VWEU).

De grondhouding van de regering ten aanzien van de subsidiariteit is ook positief. Het afzonderlijk optreden van lidstaten is volgens de regering niet toereikend voor het behalen van de doelstellingen gericht op de verwezenlijking van een minimumniveau van slachtofferrechten in de EU en de uitvoering van slachtofferrechten in grensoverschrijdende zaken.

Ook beoordeelt de regering de proportionaliteit van de mededeling als positief. De in de strategie genoemde initiatieven lijken volgens de regering op hoofdlijnen geschikt om de gestelde doelstellingen te bereiken. Gezien de strategie zich voornamelijk richt op de volledige implementatie en de uitvoering in de praktijk van al bestaande EU Richtlijnen gaan de doelstelling naar inziens van de regering vooralsnog niet verder dan nodig is.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededelingPDF-document van de Europese Commissie wordt de eerste EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers van strafbare feiten voor de jaren 2020-2025 beschreven, ter versterking van het kader voor de ondersteuning en bescherming van deze slachtoffers en ter waarborging dat dit kader crisisbestendig is. Deze strategie is gebaseerd op een tweeledige aanpak: slachtoffers van strafbare feiten sterk doen staan en samenwerken om slachtofferrechten te bevorderen. Daarbij zijn vijf kernprioriteiten benoemd: i) zorgen voor doeltreffende communicatie met slachtoffers en een veilige omgeving waarin slachtoffers aangifte kunnen doen van een strafbaar feit; ii) de ondersteuning en bescherming van de kwetsbaarste slachtoffers verbeteren; iii) de toegang van slachtoffers tot schadeloosstelling vergemakkelijken; iv) de samenwerking tussen en coördinatie van alle relevante actoren versterken; en v) de internationale dimensie van slachtofferrechten versterken.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor burgelijke vrijheden, justitie en binnenlandse Zaken (LIBE)

Daarnaast zijn de commissies voor juridische zaken (JURI) en de commissie voor de rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM) ingesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De mededelingPDF-document werd op 24 juni 2020 gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen