C, E

Motie-Bröcker (VVD) c.s. over de bevindingen, analyse en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissieIn deze motie spreekt de Kamer uit dat de bevindingen, analyse en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie op hoofdlijnen worden onderschreven. Tevens verzoekt de Kamer de regering te reageren op de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie en wordt de Voorzitter van de Kamer verzocht een voorstel te doen hoe te komen tot uitwerkingen van de voorstellen van de parlementaire onderzoekscommissie voor de werkwijze van deze Kamer.Kerngegevens

nummer C, E
ingediend 13 november 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 20 november 2012 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) W.L.J. Bröcker (VVD)
mede ondertekend door R.H.L.M. van Boxtel (D66)
P. Ester (ChristenUnie)
A.H. Flierman (CDA)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
G. Holdijk (SGP)
N.K. Koffeman (PvdD)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
A. Postema (PvdA)
E.M.A. Smaling
dossier(s) Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

Bijzonderheden

De commissie is op 20 november 2012 decharge verleend. Bij brief van 23 november 2012 (EK C, F ) heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer het rapport 'Verbinding verbroken?' aangeboden aan de minister-president en hem verzocht om een reactie op het rapport.

De kabinetsreactie (EK C, I) op het rapport en op het rapport "Publieke Zaken in de marktsamenleving" van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is bij brief van 25 maart 2013 aan de Kamer aangeboden. 

De Eerste Kamer heeft op 21 januari 2014 met de ministers voor Wonen en Rijksdienst (W&R), van Financiën, van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het rapport en de kabinetsreactie daarop. De tijdens het debat ingediende motie-Flierman (CDA) c.s. over een besluitvormingskader voor het inbesteden en uitvoeren van activiteiten waarin de markt kan voorzien (EK C, K) is op 28 januari 2014 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OSF, D66 en CDA stemden voor. De motie-De Graaf (D66) c.s. over de coördinatie van het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid in het algemeen (EK C, L) is op 28 januari 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) heeft op 24 juni 2013 een expertbijeenkomst ter voorbereiding van het plenair debat op 21 januari 2014 over het rapport en over de kabinetsreactie gehouden. Van deze bijeenkomst zijn een verslag (EK C, J) en een beeld- en geluidverslag beschikbaar.