Nieuws uit de commissies: dinsdag 13 november 201814 november 2018

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 13 november 2018 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Handelingenkamer
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Toezicht op instellingen bedrijfspensioenvoorziening

Inbreng voor het voorlopig verslag met betrekking tot het wetsvoorstel Implementatie EU-Richtlijn over de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Prast) en 50PLUS (Nagel). Daarnaast stelt de commissie de Kamer voor om de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting te vragen.

Verzamelwet pensioenen 2019

Inbreng voor het voorlopig verslag over de Verzamelwet pensioenen 2019 wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten, mede namens de fracties van VVD (Van de Ven) en D66 (Rinnooy Kan)) en PvdA (Postema; de fractie van de PvdA sluit zich tevens aan bij de CDA-inbreng).

Handhaving mestregelgeving

Het lid Van Zandbrink (PvdA) besluit bij nader inzien inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van zowel de reeds eerder geagendeerde brief inzake de versterkte handhavingsstrategie mestregelgeving als naar aanleiding van het verslag nader schriftelijk overleg mestfraude etc.

Uitbreiding bevoegdheden Europees Openbaar Ministerie

De fracties van de PVV (Van Hattem) en de SP (Wezel) geven te kennen op 4 december 2018 inbreng voor nader schriftelijk overleg te willen leveren over de Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie tot grensoverschrijdende terroristische misdaden.

Vrijhandelsovereenkomst EU met Vietnam

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit op 27 november 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de voorstellen voor een besluit inzake Investment Protection Agreement en Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam. Inbreng zal in elk geval geleverd worden door de fractie van SP.

Gereed voor plenair debat

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De commissie Financiën stelt voor het wetsvoorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars op korte termijn plenair te behandelen.

Overig nieuws

IJkpunt voor bestaanszekerheid Caribisch Nederland

De commissie Koninkrijksrelaties stemt, behoudens enkele wijzigingen, in met de voorliggende conceptbrief in vervolg op het mondeling overleg van 16 oktober 2018 met de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland.

Staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk - inzicht in mensenrechtelijke verantwoordelijkheden voor vluchtelingen

De commissie Koninkrijksrelaties besluit een deskundigenbijeenkomst te houden - bij voorkeur voor het Kerstreces - voor meer inzicht in mensenrechtelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van vluchtelingen, met name in het licht van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk. De bijeenkomst zal ook worden opengesteld voor leden van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

Sociale media menu


Deel dit item:
Handelingenkamer
Handelingenkamer