34.934

Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s)Dit voorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet of het financieel toezicht en dient ter implementatie van de Europese richtlijn 2016/2341PDF-document van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s). Deze richtlijn wordt ook wel IORP II genoemd waarbij IORP staat voor Institution for Occupational Retirement Provisions. Informatie over de totstandkoming van de richtlijn is te vinden in het Edossier E140013.

Het doel van de richtlijn is het bevorderen van de verdere ontwikkeling van tweedepijlerpensioenen in de Europese Unie. Daartoe wordt de procedure rond een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht verduidelijkt en aangescherpt. Verder worden in de richtlijn algemene regels gesteld op het gebied van governance, zoals over risicobeheer, accounting, risico-evaluaties en verslaglegging en bevat de richtlijn algemene regels ten aanzien van de informatieverstrekking aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Ook bevat de richtlijn regels ten aanzien van het toezicht op pensioeninstellingen, zoals de doelstellingen van het toezicht, het toezichtproces en de informatie-uitwisseling tussen de toezichthouders en andere partijen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 18 oktober 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: SP, PVV, PvdD en FvD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2018 als hamerstuk afgedaan. PvdD, SP en PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

12 april 2018

titel

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten