Nieuws uit de commissies: dinsdag 15 januari 201917 januari 2019

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 15 januari 2019 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissie IWO bijeen - 15 januari 2019
Meer afbeeldingen

Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 29 januari 2019.

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken stelt voor het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel aan te blijven houden totdat wetsvoorstel 35112 - de novelle - door de Tweede Kamer is aanvaard. De brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de initiatiefnemers van 2 januari 2019 inzake het wetsvoorstel worden voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijke inbreng

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), SP (Köhler) en PvdA (Fiers).

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Martens), D66 (Vink), PVV (Van Kesteren), SP (Don), PvdA (Fiers), GroenLinks (Ganzevoort), SGP (Van Dijk) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

Brief regering Nationaal plan defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO; Begrotingsstaten Defensie 2019

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit op dinsdag 29 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De fracties van SP, PvdA en GroenLinks geven aan inbreng te willen leveren.

Toezegging Evaluatie opleggen taakstraffen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik).

Toezegging Kamer schriftelijk informeren over toepassing algoritmen en kunstmatige intelligentie in de rechtspleging

De commissie Justitie en Veiligheid besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 19 december 2018 met enkele gedachtelijnen rond de toepassing en het gebruik van algoritmen en artificiële intelligentie mee te nemen bij de derde termijn van het debat over de staat van de rechtsstaat op 19 februari 2019. Tevens besluit zij op 22 januari 2019 gelegenheid te geven voor schriftelijk overleg naar aanleiding van deze brief. De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de vragen vóór het debat van 19 februari aanstaande te beantwoorden.

Vestigingsklimaat: de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie

Brief van de minister van EZK, mede namens de minister van BHOS, van 18 december 2018 (32637, I)

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit op 29 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Hamerstukken

Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Wijziging begrotingsstaten SZW 2018

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2018

De commissie Financiën brengt (blanco) eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

De commissies Justitie en Veiligheid en Immigratie en Asiel/JBZ-raad brengen blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Verbetering uitvoering Jeugdwet, WMO 2015 en Zorgverzekeringswet

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Mondeling overleg

Verslag JBZ-Raad 6-7 december 2018

De commissie Immigratie en Asiel/JBZ-Raad besluit wat betreft het onderdeel herziening gemeenschappelijk Europees asielstelsel een mondeling overleg met de staatssecretaris Justitie en Veiligheid te voeren. De commissie besluit voorafgaand aan dit mondeling overleg de staatssecretaris te verzoeken in te stemmen met het geven van een technische briefing door ambtenaren van het ministerie en de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU. Daarnaast zou de commissie over dit onderwerp ook willen spreken met rapporteurs uit het Europees Parlement en met de Commissie Meijers. De commissie verzoekt de staf deze bijeenkomsten te organiseren.

Divers

Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit het voorgehangen Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad op 22 januari 2019 te agenderen.

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

De commissie Immigratie en Asiel/JBZ-Raad stelt een lijst op met deskundigen en organisaties om uit te nodigen voor een deskundigenbijeenkomst over de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. De commissie verzoekt de staf deze bijeenkomst (zo mogelijk) op 12 februari 2019 te organiseren.

Sociale media menu


Deel dit item:
Commissie IWO bijeen - 15 januari 2019
Commissie IWO bijeen - 15 januari 2019