Nieuws uit de commissies: dinsdag 5 maart 20197 maart 2019

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2019 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De Handelingenkamer
Meer afbeeldingen

Verzamelwet Brexit

De commissie Europese Zaken besluit de concept-voorlichtingsaanvraag aan de Raad van State, via het College van Senioren, door te geleiden naar de plenaire vergadering ter vaststelling als hamerstuk op 5 maart 2019. De plenaire vergadering heeft vervolgens ingestemd met de aanvraag die dezelfde dag nog naar de Raad van State is gestuurd. De commissie besluit dat fracties op 12 maart 2019 desgewenst inbreng kunnen leveren voor het verslag in de behandeling van het wetsvoorstel. In geval van verslag zal de regering worden verzocht uiterlijk vrijdagmiddag 15 maart, 17.00 uur de nota naar aanleiding van het verslag aan de Kamer te zenden. De commissie streeft naar plenaire behandeling op 19 maart 2019.

Schriftelijke inbreng

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Pijlman), PVV (Van Hattem), PvdA (Fiers) en GroenLinks (Lintmeijer). De fractie van de ChristenUnie sluit zich bij de inbreng van de CDA-fractie aan.

Deactivering quotumheffing

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Sent) en ChristenUnie (Ester). De fractie van de SP (Köhler) sluit zich aan bij de vragen van de PvdA.

Brief EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS; Buitenlands beleid en handelspolitiek wordt geleverd door de fractie van de SP.

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

De commissie Financiën besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering. Inbreng wordt geleverd op 12 maart 2019 door de leden van de fractie van de CDA (Van Rij).

Bestrijding van online-desinformatie: een Europese benadering

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Europese Commissie over de Mededeling met betrekking tot de bestrijding van online-desinformatie wordt geleverd door de fractie van PVV (Dercksen). De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Mondeling overleg

Buitenlands beleid voor Latijns-Amerika en Cariben

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de grenssluiting van Venezuela en de bijstand aan Aruba en Curaçao en gelet op de door de Kamer aanvaarde motie-Strik c.s. besluit de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking tot een mondeling overleg met de staatssecretaris, bij voorkeur te houden op 16 april 2019. De leden van de vaste commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad en voor Justitie en Veiligheid zullen voor dit overleg mede worden uitgenodigd.

Deskundigenbijeenkomst

Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie besluit de in verband met de deskundigenbijeenkomst van 12 maart a.s. opgestelde vragenlijst ook via de website beschikbaar te stellen, ten behoeve van het publiek dat deze bijeenkomst via de livestream wil volgen. Aanvullende vragen kunnen tot vrijdag 8 maart, 12.00 uur aangeleverd worden.

Divers

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit de brief van de regering inzake Voortzetting plenaire behandeling initiatiefvoorstel Kuiken in verband met planning evaluaties voor kennisgeving aan te nemen en de plenaire behandeling van het wetsvoorstel zoals gepland voort te zetten op dinsdag 23 april 2019, hetgeen per brief zal worden gemeld aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de initiatiefneemster.

Verslagen Klimaattafels

In verband met de behandeling van het initiatiefvoorstel Klimaatwet verzoekt het lid Atsma (CDA) naar aanleiding van de aanvaarding van de motie-Van Hattem en de schriftelijk reactie van de minister van BZK van 21 februari 2019 eventueel aan de Kamer toe te zenden verslagen van de klimaattafels (sectortafels) en verslagen van het overkoepelende Klimaatberaad, te agenderen in de commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, eventueel in een gecombineerde vergadering met de commissie Binnenlandse Zaken

Efficiënter wetgeven op het gebied van belastingen: identificatie van sectoren waar kan worden overgestapt op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid

De commissies Europese Zaken en Financiën besluiten in schriftelijk overleg te treden met de regering en de Europese Commissie naar aanleiding van de Mededeling Efficiënter wetgeven op het gebied van belastingen: identificatie van sectoren waar kan worden overgestapt op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid.

Sociale media menu


Deel dit item:
De Handelingenkamer
De Handelingenkamer