Nieuws uit de commissies van dinsdag 26 mei 2020De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 26 mei 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector

Op voorstel van het lid Kox (SP) besluit de commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken woensdag 27 mei 2020 een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te sturen met feitelijke vragen over het uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop. Het genoemde lid levert in de loop van de dag deze vragen aan bij de commissiegriffier. De staf verwerkt de inbreng, waarna er een concept-commissiebrief zal circuleren onder de commissieleden, met een korte reactietermijn. De minister wordt verzocht uiterlijk vrijdag 29 mei 2020, 12.00 uur te reageren. De commissie zal de antwoorden desgewenst dinsdag 2 juni 2020 12.00 uur bespreken, na ook via de mail een appreciatie van het lid Kox te hebben ontvangen. Vervolgens kan de Kamer besluiten over een eventueel interpellatieverzoek, dat - indien gesteund door een Kamermeerderheid - dezelfde dag nog zou moeten plaatsvinden.

Coronamaatregelen

Correspondentie (nood)maatregelen COVID-19

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 19 mei jl. inbreng geleverd voor schriftelijk overleg over de COVID-19-maatregelen; de commissie Justitie en Veiligheid levert vandaag inbreng voor een brief hierover. Voorgesteld wordt om de reacties op beide brieven te agenderen in een gezamenlijke vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ. De brief van de Raad van State van 25 mei jl. met de door de Tweede Kamer gevraagde voorlichting over de grondrechtelijke aspecten van de (voor)genomen crisismaatregelen, wordt verspreid onder de leden van de commissie VWS. Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt in de commissie Justitie en Veiligheid geleverd door de fracties van FVD (Van Wely), GroenLinks (De Boer) en PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Schriftelijke inbreng

Toezegging Evaluatie Wfz

Een gezamenlijke inbreng voor een commissiebrede brief wordt geleverd door de fracties van ChristenUnie (Bikker) en GroenLinks (Veldhoen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie Justitie en Veiligheid worden voorgelegd.

Afschaffing rekentoets voortgezet onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse) en PvdA (Sent).

Splitsing gemeente Haaren

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

Brief van de minister voor Rechtsbescherming uitvoering motie-Baay-Timmerman (50PLUS) c.s. over bescherming privacy van slachtoffers in de media

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van 50PLUS (Baay-Timmerman).

Samenvoeging gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Dittrich), mede namens de fractie van GroenLinks. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie Justitie en Veiligheid worden voorgelegd.

Plenair afhandelen

Plenaire afhandeling wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluit tot een voorstel voor een derde termijn inzake het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong, mits de derde termijn met inbegrip van de stemmingen over het wetsvoorstel heden (dinsdag 26/5) kan plaatsvinden. De leden van de volgende fracties geven aan voornemens te zijn het woord te voeren in derde termijn: FVD (Van Pareren), CDA (Oomen-Ruijten), PvdA (Sent) - mede namens GroenLinks (Van Gurp) en SP (Kox) - en de Fractie-Otten (De Vries). De commissie stelt voorts voor de stemming over de tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel ingediende moties af te handelen voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel.

Mondeling overleg

Verslag schriftelijk overleg inzake migratie naar aanleiding van brieven over de JBZ-Raden van januari en maart 2020

De commissie Immigratie & Asiel/JBZ-raad besluit de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 18 mei 2020 te betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris op 2 juni 2020 inzake het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en de IND.

Hamerstukken

Herziening beslag- en executierecht

De commissieleden Justitie en Veiligheid zien af van het leveren van inbreng voor het voorlopig verslag. De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Wijziging Wet educatie beroepsonderwijs inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Divers

Rechtsstatelijkheid in de EU

De commissies Europese Zaken en Justitie & Veiligheid besluiten om de brief van de Hongaarse parlementsvoorzitterPDF-document, László Kövér, van 9 april 2020 inzake een verantwoording van de Hongaarse wetgeving ter bestrijding van het coronavirusinzake en de kabinetsappreciatie van 19 mei jl. hiervan in behandeling te nemen en besluiten om op 9 juni gelegenheid te bieden voor inbreng voor schriftelijke overleg met de regering.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden.