Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2021De Eerste Kamer heeft dinsdag in ruime meerderheid ingestemd met het Belastingplan 2021 en een aantal daaraan verwante wetsvoorstellen. De fracties van VVD, CDA, Fractie-Van Pareren, PvdA, PVV, D66, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, CU en OSF stemden voor; de fracties van SGP, SP en PvdD stemden tegen. Ook de novelle op het Belastingplan ter wijziging van de regeling Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) werd met een ruime meerderheid in de Eerste Kamer aanvaard.

De bewindspersonen van Financiën tijdens het debat op 7 december 2020
Grotere versie foto

De Eerste Kamer stemde in het kader van het Belastingplan over een groot aantal tijdens het debat ingediende moties. Twee moties werd aangenomen, namelijk de motie van senator Essers (CDA) en senator Geerdink (VVD) die het kabinet verzoekt om een onderzoek naar een meer neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en uiterlijk in de eerste helft van 2021 de uitkomsten daarvan met de Kamer te delen. Ook de motie van senator Crone (PvdA) die de regering verzoekt alle belastingvoorstellen die aan het parlement worden voorgelegd in het vervolg te voorzien van een doenvermogenstoets, werd aanvaard.

Verworpen moties

Drie moties werden verworpen, namelijk: de motie van senator Schalk (SGP) die de regering verzoekt de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting te bevriezen op het percentage van 2020;; de motie van senator Teunissen (PvdD) die de regering verzoekt een onafhankelijk onderzoek in te doen stellen naar de effecten van de luchtvrachtbelasting en de Kamer daarover binnen zes maanden te rapporteren, en de motie van senator Teunissen die de regering verzoekt een onafhankelijk onderzoek in te doen stellen naar de mogelijkheden tot herinrichting van de belastingdruk zodat het welzijn in brede zin inclusief de werkgelegenheid bevorderd wordt en de Kamer daarover binnen zes maanden te rapporteren.

Aangehouden moties

Aangehouden werden de motie van senator Van Rooijen (50PLUS) die de regering verzoektde ouderenkorting per 1 juli 2021 te verhogen als de koopkrachtontwikkeling voor de gepensioneerden in het eerste kwartaal van 2021 achter blijft bij de CPB-raming, en de motie van senator Van Rooijen die de regering verzoekt pensioenkortingen in 2021 uit te sluiten.

Achtergronden

De Eerste Kamer debatteerde maandag 7 en dinsdag 8 december over het Belastingplan 2021 en negen andere fiscale wetsvoorstellen met staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingen) en staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen en Douane), en met minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Het Belastingplan bevat maatregelen die per 1 januari 2021 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers. In het wetsvoorstel is sprake van budgettaire samenhang: de opbrengst van bepaalde maatregelen wordt gebruikt als dekking voor andere maatregelen. Onderdeel van het plan is een die novelle die de regeling inzake de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) aanpast.

Andere wetsvoorstellen waarover gesproken is, zijn: Overige fiscale maatregelen 2021 (zonder stemming aanvaard), Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen, Wet CO2-heffing industrie, Wet differentiatie overdrachtsbelasting, Wet aanpassing box 3, Vaststelling tarieven opslag duurzame energie- en klimaattransitie 2021 en 2022, Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling, Wet vliegbelasting en de Novelle Wet vliegbelasting. Een voorstel voor Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen behandelde de Eerste Kamer al eerder.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De bewindspersonen van Financiën tijdens het debat op 7 december 2020
Afbeelding 1 - De bewindspersonen van Financiën tijdens het debat op 7 december 2020