Nieuws uit de commissies dinsdag 5 oktober 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 5 oktober 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Voortgang aanpak stikstofproblematiek

Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 juli 2021

De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Karakus) en SGP (Schalk) hebben inbreng geleverd voor (nader) schriftelijk overleg naar aanleiding van een aantal van deze brieven.

Stand van zaken Omschakelprogramma

Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 juli 2021

De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Karakus) en SGP (Schalk) hebben inbreng geleverd voor (nader) schriftelijk overleg naar aanleiding van een aantal van deze brieven.

Vervolgacties eindrapport Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 juli 2021

De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Karakus) en SGP (Schalk) hebben inbreng geleverd voor (nader) schriftelijk overleg naar aanleiding van een aantal van deze brieven.

Regeling nieuwe AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem

Verslag schriftelijk overleg

De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Karakus) en SGP (Schalk) hebben inbreng geleverd voor (nader) schriftelijk overleg.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv), Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) en grondfonds

Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 31 augustus 2021

De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Karakus) en SGP (Schalk) hebben inbreng geleverd voor (nader) schriftelijk overleg naar aanleiding van een aantal van deze brieven. 

Herziening belastingstelsel

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de Nederlandse inzet tijdens de volgende plenaire vergadering van het Inclusive Framework en de verwachte budgettaire gevolgen van het akkoord voor Nederland;

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Inbreng wordt geleverd door GroenLinks (Vendrik) en 50PLUS (Van Rooijen).

Toezegging Periodiek informeren voortgang taskforce IND

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt heden geleverd door de leden van de fractie van GroenLinks (Karimi), mede namens de leden van de fractie van de PvdA.

Definitieve kaderbrief Wet langdurige zorg 2022

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 september 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Kesteren).

Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fractie van de PVV (Van Hattem).

Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Ganzevoort/Vos) en SGP (Schalk).

Covid-19

Noodpakket banen

Brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat, van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en Fractie-Nanninga (Van der Linden).

Stand van zakenbrief covid-19, inclusief twee ministeriële regelingen en besluit van 14 september 2021;

Brief met ministeriële regeling van 17 september 2021;

Verslag schriftelijk overleg inzake rappel toezeggingen/moties van 10 september 2021.

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de VVD (De Bruijn-Wezeman), GroenLinks (De Boer, Kluit en Van Gurp), D66 (Van der Voort), PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï). De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden verzocht de beantwoording zo spoedig mogelijk toe te sturen doch uiterlijk vrijdag 22 oktober 2021.

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stand van zakenbrief Covid-19 van 28 mei 2021

De fractie van GroenLinks (Kluit) wenst inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De commissies besluiten deze inbreng te betrekken bij de gezamenlijke inbreng naar aanleiding van de brieven 35526 / 25295, CF, CG en CH.

Deskundigenbijeenkomsten

Kansen en risico’s kunstmatige intelligentie

De commissie Justitie en Veiligheid hield een openbare deskundigenbijeenkomst over kunstmatige intelligentie. De bijeenkomst ging over de technische ontwikkelingen, de kansen en risico’s en de eisen aan data. De commissie ging hierover in gesprek met Catholijn Jonker, hoogleraar Interactive Engineering aan de Technische Universiteit Delft. en Melanie Rieback, bestuursvoorzitter van Radically Open Security, een non-profit computer security consultancy. 

Gesprek met Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving had een gesprek met leden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en voorstelronde. Aan de orde kwamen twee adviezen van de Rli: het advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid' uit februari 2021 en het advies ‘Sturen op schaarse ruimte’ dat nog moet verschijnen. Namens de Rli waren de sprekers: Jan Jaap de Graeff, Jantine Kriens en Erik Verhoef.

Gegevensuitwisseling in de zorg

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt op 12 oktober 2021 van 17.00 uur tot 19.30 uur een deskundigenbijeenkomst over gegevensuitwisseling in de zorg. Het betreft een fysieke bijeenkomst.

Divers

Wet digitale overheid

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluit de nadere procedure van wetsvoorstel 34.972 aan te houden tot de ontvangst van de novelle (35.868). De commissie wenst een geconsolideerde tekst van de wetsvoorstellen en de memorie van toelichting te ontvangen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.