Nieuws uit de commissies dinsdag 17 mei 2022De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 17 mei 2022 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissiekamer Eerste Kamer
Grotere versie foto

Initiatiefwetsvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Brief initiatiefnemers met aankondiging novelle

De commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluiten de Voorzitter te adviseren om de stemming over het initiatiefwetsvoorstel nogmaals met één week uit te stellen tot dinsdag 24 mei 2022. De commissies besluiten voorts tot een brief aan de initiatiefnemers waarin om meer duidelijkheid rondom de inhoud en het tijdpad van de per brief (35049, X) aangekondigde novelle zal worden verzocht. Aan de hand van de beantwoording door initiatiefnemers zullen de commissies op 24 mei a.s. opnieuw besluiten over de wijze waarop zij de Voorzitter wensen te adviseren ten aanzien van het nader aanhouden van de stemming over het initiatiefwetsvoorstel in afwachting van de novelle.

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit inbreng te leveren voor verslag op 31 mei 2022. De commissie verzoekt de staf om de minister nadrukkelijk te verzoeken binnen de gestelde termijn te antwoorden, en alvast te kijken naar een mogelijke datum voor plenair debat vóór het zomerreces, of direct na het zomerreces.


Schriftelijke inbreng

Miljoenennota 2022

Brief van de minister van Financiën over een aantal varianten op het huidige begrotingsproces

Toezegging Brief inzake voor- en nadelen van Miljoenennota in het voorjaar naar Eerste Kamer zenden

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Vendrik (GroenLinks) en Ester (ChristenUnie)

Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Rombouts), GroenLinks (Ganzevoort) en PvdA (Koole) gezamenlijk, D66 (Dittrich), Fractie-Nanninga (Van der Linden), ChristenUnie (Talsma), PvdD (Nicolaï), SGP (Schalk) en OSF (Raven).

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Stienen) en de ChristenUnie (Ester).


Hamerstuk

Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Raming Eerste Kamer 2023

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit teneinde de Raming Eerste Kamer 2023 af te kunnen doen als hamerstuk. De commissie wenst het College van Senioren van de Eerste Kamer de vraag voor te leggen wie het initiatief neemt om te inventariseren welke mogelijke extra activiteiten er verwacht kunnen worden dan wel welke extra activiteiten de leden wensen.


Diversen

Inwerkingtredings-KB Omgevingswet

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de datum waarop ontwerp-KB inzake inwerkingtreding Omgevingswet behandeld moet zijn

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 13 mei 2022 over de datum van plenaire behandeling van het ontwerp-KB (koninklijk besluit) inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet besluiten de commissies Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

  • conform besluitvorming in de commissievergadering van 10 mei jl., op 24 mei 2022 inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren;
  • het onderwerp 'stand van zaken Omgevingswet' opnieuw te agenderen op 7 juni 2022 om te bezien of de antwoordbrief en de opgevraagde documenten (bedoeld in het volgende agendapunt) zijn ontvangen en het plenaire debat voldoende is voorbereid;
  • het ontwerp-Koninklijk Besluit inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet - onder voorbehoud van ontvangst van hiervoor bedoelde antwoordbrief en bedoelde documenten, en van de weging daarvan op 7 juni - voor plenaire behandeling aan te melden voor 21 juni 2022, in welk geval de stemmingen een week later, op 28 juni 2022, zullen plaatsvinden;
  • de commissiestaf te verzoeken navraag te doen naar de (interne) klachtenprocedure bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij gevallen van intimidatie;
  • de minister een brief te sturen met de vraag wat de gevolgen zouden zijn van stemming op 28 juni 2022 voor publicatie van het Koninklijk Besluit in het Staatsblad.

Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissiekamer Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Commissiekamer Eerste Kamer